06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

01-FÂTİHA SURESİ

1-el-FÂTİHA Müddesir sûresinden sonra Mekke'de inmiştir. 7 (yedi) âyettir. Kur'an'ın ilk sûresi olduğu için açış yapan, açan manasına "Fâtiha" denilmiştir....
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

02-BAKARA SURESİ

2-el-BAKARA Medine'de inmiştir. 286 (ikiyüzseksenaltı) âyettir. Kur'an'ın en uzun sûresidir. Adını, 67-71. âyetlerde yahudilere kesmeleri emredilen sığırdan alır. Yalnız 281....
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

03-ÂL-İ İMRÂN SURESİ

3-ÂL-İ İMRÂN Medine'de nâzil olmuştur. 200 (İki yüz) âyettir. 34-37. âyetlerde Hz. Meryem'in babasının mensup olduğu İmrân ailesinden söz edildiği...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

04-NİSÂ SURESİ

4-en-NİSÂ Hicretten sonra Medine'de nâzil olmuştur, 176 (yüzyetmişaltı) âyettir. "Nisâ" kadınlar demektir. Bu sûrede daha çok kadından, cemiyet içinde kadınların...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

05-MÂİDE SURESİ

5-el-MÂİDE Üçüncü âyetin dışında sûrenin bütünü Medine'de, hicrî altıncı yılda nâzil olmuştur.120 (yüzyirmi) âyettir. Buhârî ve Müslim'de, Hz. Ömer'den rivayet...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

06-EN’ÂM SURESİ

6-el-EN'ÂM En'âm sûresi, 165 (yüzaltmışbeş) âyettir. 91, 92, 93 ve 151, 152, 153. âyetler Medine'de, diğerleri Mekke'de inmiştir. Sûrenin bazı...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

07-A’RÂF SURESİ

7-el-A'RÂF A'râf sûresi Mekke'de inmiş olup, 206 (ikiyüzaltı) âyettir. 46. ve 48. âyetlerde A'râf'ta yani cennet ve cehennem ehli arasındaki...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

08-ENFÂL SURESİ

8-el-ENFÂL Enfâl sûresi, 75 (yetmişbeş) âyettir. 30 ilâ 36. âyetler Mekke'de, diğerleri Medine'de inmiştir. Enfâl, ziyade manasına gelen "nefl" kelimesinin...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

09-TEVBE SURESİ

9 et-TEVBE Tevbe sûresi, 129 (yüzyirmidokuz) âyettir. 128 ve 129. âyetler Mekke'de, diğerleri Medine'de inmiştir. 104. âyet tevbe ile ilgili...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

010-YÛNUS SURESİ

10-YÛNUS Yunus sûresi, 109 (yüzdokuz) âyet olup 40, 94, 95 ve 96. âyetler Medine'de, diğerleri Mekke'de inmiştir. 98. âyette Hz....
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

011-HÛD SURESİ

11-HÛD Hûd sûresi, 123 (yüzyirmiüç) âyet olup 12, 17 ve 114. âyetler Medine'de, diğerleri Mekke'de inmiştir. 50 - 60. âyetlerde...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

012-YÛSUF SURESİ

12-YÛSUF Yusuf suresi, 111 (yüzonbir) âyet olup 1,2 ve 3. âyetler Medine'de, diğerleri Mekke'de inmiştir. Sûrenin başından sonuna kadar Yusuf...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

013-RA’D SURESİ

13-er-RA'D Ra'd Sûresi, 43 (kırküç) âyet olup Mekke'de mi, Medine'de mi indiği hakkında ihtilaf vardır. Sûrenin muhtevası göz önüne alınırsa...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

014-İBRÂHİM SURESİ

14-İBRÂHİM İbrahim sûresi, 52 (elliiki) âyet olup 28 ve 29. âyetler Medine'de, diğerleri Mekke'de inmiştir. 35-41. âyetler Hz. İbrahim'in duasını...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

015-HİCR SURESİ

15-el-HİCR Hicr sûresi, 99 (doksandokuz) âyet olup 87'si Medine'de, diğerleri Mekke'de inmiştir. Hicr, bir yer adıdır. 80-84. âyetlerde Hicr'den bahsedildiği...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

016-NAHL SURESİ

16-en-NAHL Nahl sûresi 128 (yüzyirmisekiz) âyet olup, son üç âyeti Medine'de, diğerleri Mekke'de inmiştir. 68. âyette bal arısından söz edildiği...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

017-İSRÂ SURESİ

17-el-İSRÂ Mekke'de nâzil olmuştur. Ancak 26, 32, 33 ve 57. âyetlerle 73 ilâ 80. âyetlerin Medine'de indiği rivayet edilmektedir. 111...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

018-KEHF SURESİ

18-el-KEHF Kehf sûresi 110 (yüzon) âyettir. Mekke'de nâzil olmuştur. Ancak, 28. âyetin Medine'de nâzil olduğu rivayeti de vardır. Sûre bu...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

019-MERYEM SURESİ

19-MERYEM Meryem sûresi, 98 (doksansekiz) âyet olup Mekke'de nâzil olmuştur. Bazı tefsircilere göre 58. âyet, bazılarına göre de 71. âyet...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

020-TÂ HÂ SURESİ

20-TÂ HÂ 135 (yüzotuzbeş) âyet olup Mekke'de nâzil olmuştur. Sûre, ismini, başındaki Tâ-Hâ harflerinden almıştır. Hz. Ömer'in bu sûre vesilesiyle...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

021-ENBİYÂ SURESİ

21-el-ENBİYÂ Enbiyâ sûresi, 112 (yüzoniki) âyettir ve Mekke'de nâzil olmuştur. Başka konular yanında bilhassa bazı peygamberler ve onların kavimleriyle olan...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

022-HACC SURESİ

22-el-HACC Sûre 78 (yetmişsekiz) âyettir. Müfessirlerin çoğunluğuna göre 19. âyetten itibaren 6 âyet Medine'de, diğerleri Mekke'de nâzil olmuştur. Bu sûrede,...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

023-MÜ’MİNÛN SURESİ

23-el-MÜ'MİNÛN 118 (yüzonsekiz) âyet olup Mekke'de nâzil olmuştur. Özellikle ilk âyetlerinde kurtuluşa eren müminlerin ibadetlerinden, ahlâki yaşayışlarından ve nâil olacakları...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

024-NÛR SURESİ

24-en-NÛR 64 (altmışdört) âyetten ibaret olan sûrenin tamamı Medine'de nâzil olmuştur. "Nûr âyeti" diye bilinen 35. âyette Allah'ın, gökleri ve...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

025-FURKÂN SURESİ

25-el-FURKÂN Bu sûre Mekke'de nâzil olmuştur, sadece üç âyetinin (68, 69, 70) Medine'de nâzil olduğu hakkında bir rivayet vardır. 77...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

026-ŞUARÂ SURESİ

26-eş-ŞUARÂ Mekke'de nâzil olan bu sûre, 227 (ikiyüzyirmiyedi) âyettir. 224, 225, 226, 227. âyetleri (dört âyet), Medine'de nâzil olmuştur. "Şuarâ",...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

027-NEML SURESİ

27-en-NEML Bu sûre, Mekke'de nâzil olmuştur. 93 (doksanüç) âyettir. "Neml" karınca demektir. 18. âyetinde, Süleyman aleyhisselâmın ordusuna yol veren karıncalardan...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

028-KASAS SURESİ

28-el-KASAS Bu sûre Mekke'de nâzil olmuştur. 85. âyetinin hicret esnasında Mekke ile Medine arasında, 52 ilâ 55. âyetlerinin ise Medine'de...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

029-ANKEBÛT SURESİ

29-el-ANKEBÛT Mekke'de nâzil olan bu sûre 69 (altmışdokuz) âyettir. "Ankebût", örümcek demektir. 41. âyetinde kâfirlerin işleri örümcek ağına benzetildiği için...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

030-RÛM SURESİ

30-er-RÛM âyeti hariç, sûrenin tamamı Mekke'de nâzil olmuştur. 60 (altmış) âyettir. İranlılarla yapılan savaşta yenilmiş olan Rumların (Bizanslıların) tekrar galip...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

031-LOKMAN SURESİ

31-LOKMAN Mekke'de nâzil olmuştur. 27, 28 ve 29. âyetlerinin Medine'de nâzil olduğu da rivayet edilmiştir. 34 (otuzdört) âyettir. Hz. Lokman'ın...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

032-SECDE SURESİ

32-es-SECDE Adını 15. âyette geçen kelimeden alan bu sûre Mekke'de nâzil olmuştur. 18, 19 ve 20. âyetlerinin Medine'de nâzil olduğu...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

033-AHZÂB SURESİ

33-el-AHZÂB Medine'de nâzil olmuştur. 73 (yetmişüç) âyettir. "Ahzâb", "hizb"in çoğuludur. Topluluk, gurup, bölük, parti gibi manalara gelir. Her gün mutad...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

034-SEBE SURESİ

34-SEBE' Mekke'de nâzil olmuştur. 54 (ellidört) âyettir. Yalnız 6. âyeti Medine'de inmiştir. Sûre adını, Yemen'de bir bölge veya kabile ismi...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

035-FÂTIR SURESİ

35-FÂTIR Mekke'de nâzil olmuştur, 45 (kırkbeş) âyettir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer,...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

036-YÂSÎN SURESİ

36-YÂSÎN Sûre, ismini iki harften ibaret olan ilk âyetten almıştır. Mekke'de inmiştir. 83 (seksenüç) âyettir. Sûreye isim olarak verilen "yâsîn"in,...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

037-SÂFFÂT SURESİ

37-es-SÂFFÂT Adını, saf tutmuş meleklere işaret eden ilk âyetten alan ve kâinattaki güçlerden söz eden bu sûre, Mekke'de inmiştir. 182...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

038-SÂD SURESİ

38-SÂD Kamer sûresinden sonra Mekke'de inmiştir 88 (seksensekiz) âyettir. İsmini birinci âyette yer alan Sâd harfinden alır. Rahmân ve Rahîm...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

039-ZÜMER SURESİ

39-ez-ZÜMER Mekke'de nâzil olmuştur. 75 (yetmişbeş) âyettir. Yalnız 53 - 55. âyetler Medine'de inmiştir. Adını, 71 ve 73. âyetlerde geçen...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

040-MÜ’MİN SURESİ

40-el-MÜ'MİN Aynı zamanda Gâfir adını da taşıyan bu sûre, 85 (seksenbeş) âyettir. 56 ve 57. âyetleri Medine'de inmiştir. Adını, Firavun...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

041-FUSSILET SURESİ

41-FUSSILET Adını, 3. âyette geçen "fussılet" kelimesinden almıştır. Secde, Hâ, Mîm ve Mesâbih adları ile de anılan bu sûre, Mekke'de...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

042-ŞÛRÂ SURESİ

42-eş-ŞÛRÂ Mekke'de nâzil olan bu sûre 53 (elliüç) âyettir. Yalnız 23 - 26. âyetleri Medine'de inmiştir. Adını 38. âyette geçen...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

043-ZUHRUF SURESİ

43-ez-ZUHRUF Zuhruf, altın ve mücevher anlamına gelir. Sûrede bunlardan söz edildiği ve Allah'ın insana sahip olduğu altın ve mücevherle değil,...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

044-DUHÂN SURESİ

44-ed-DUHÂN Mekke'de inen bu sûre 59 (ellidokuz) âyettir. Adını, onuncu âyette geçen ve duman manasına gelen "duhan" kelimesinden almıştır. Rahmân...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

045-CÂSİYE SURESİ

45-el-CÂSİYE Mekke'de inmiştir. 37 (otuzyedi) âyettir. Adını, 28. âyette geçen ve kıyamette diz üstü çökenleri anlatan "câsiye"den almıştır. Bu sûreye...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

046-AHKAF SURESİ

46-el-AHKAF Âd kavminin yaşadığı bölgede rüzgârlar, "ahkaf" denen kum tepeleri meydana getiriyordu. İçinde bu kavmin yaşadığı bölge ve kum yığınlarından...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

047-MUHAMMED SURESİ

47-MUHAMMED Adını Peygamberimizin isminden alan bu sûreye aynı zamanda Kıtâl sûresi de denmiştir. Medine'de inmiştir, 38 (otuzsekiz) âyettir. Rahmân ve...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

048-FETİH SURESİ

48-el-FETİH İçinde İslâm'ın elde edeceği fetih, başarı ve zaferden bahsedildiği için Fetih adını alan bu sûre, hicretin altıncı yılında Hudeybiye...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

049-HUCURÂT SURESİ

49-el-HUCURÂT Bu sûrede müminlere bazı görgü kuralları, Peygamber'e ve birbirlerine karşı nasıl davranacakları öğretilmektedir. Medine'de inmiştir. 18 (onsekiz) âyettir. Adını,...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

050-KAF SURESİ

50-KAF Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla....
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

051-ZÂRİYÂT SURESİ

51-ez-ZÂRİYÂT Mekke'de inmiştir. 60(altmış) âyettir. İlk âyette geçen ve "rüzgârlar" anlamına gelen "zâriyât" kelimesi, sûrenin adı olmuştur. Rahmân ve Rahîm...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

052-TÛR SURESİ

52-et-TÛR Mekke'de inmiştir. 49 (kırkdokuz) âyettir. Adını, birinci âyette geçen ve üzerinde Hz. Musa'ya Tevrat'ın indiği, böylece onun ilâhi hitaba...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

053-NECM SURESİ

53-en-NECM Mekke'de inmiştir. 62(altmışiki) âyettir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Battığı zaman yıldıza andolsun ki; 2. Arkadaşınız (Muhammed)...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

054-KAMER SURESİ

54-el-KAMER Ayın yarılması mucizesi bu sûrede anlatılır. Onun için bu adı almıştır. Mekke'de inmiştir, 55 (ellibeş) âyettir. Rahmân ve Rahîm...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

055-RAHMÂN SURESİ

55-er-RAHMÂN Mekke'de inmiştir. 78 (yetmişsekiz) âyettir. İlk kelime olan "er-rahmân" sûreye ad olmuştur. Bu sûrede Allah'ın nimetleri sayılır. Bunlar sayılırken...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

056-VÂKIA SURESİ

56-el-VÂKIA Arapça'da demir anlamına gelen "hadid" kelimesiyle isimlenen ve demirin önemine işaret ettiği için bu adı alan sûre Medine'de inmiştir....
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

057-HADÎD SURESİ

57-el-HADÎD Medine'de inmiştir;29 (yirmidokuz) âyettir. Adını, ilk âyetinde geçen "tecâdilü" kelimesinden alır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Göklerde...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

058-MÜCÂDELE SURESİ

58-el-MÜCÂDELE Medine'de inmiştir; 22 (yirmiiki) âyettir. Adını, ilk âyetinde geçen "tecâdilü" kelimesinden alır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1....
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

059-HAŞR SURESİ

59-el-HAŞR Medine'de inmiştir. 2 - 7. âyetlerinde yahudi kabilelerinden Nadîroğullarının sürülmeleri hakkında bilgi verdiği için bu adı almıştır. 24 (yirmidört)...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

060-MÜMTEHINE SURESİ

60-el-MÜMTEHINE Adını, 10. âyette geçen "imtehınû" kelimesinden alan bu sûde Medine'de inmiştir; 13 âyettir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla....
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

061-SAFF SURESİ

61-es-SAFF Adını, müminlerin saf tutarak Allah yolunda savaştıklarını bildiren 4. âyetinden almıştır; Medine'de inmiştir; 14 (ondört) âyettir. Rahmân ve Rahîm...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

062-CUM’A SURESİ

62-el-CUM'A Adını, 9. âyetinde geçen "cum'a" kelimesinden alır.Medine'de inmiştir; 11 (onbir) âyettir. Münafıkların davranışlarından söz ettiği için bu adı almıştır....
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

063-MÜNÂFİKÛN SURESİ

63-el-MÜNÂFİKÛN Medine'de inmiştir; 11 (onbir) âyettir. Münafıkların davranışlarından söz ettiği için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla....
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

064-TEĞÂBÜN SURESİ

64-et-TEĞÂBÜN Medine'de inmiştir; 18 (onsekiz) âyettir. Adını, dokuzuncu âyette geçen ve aldanma, kâr-zarar manasına gelen "teğâbün" kelimesinden alır. Rahmân ve...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

065-TALÂK SURESİ

65-et-TALÂK "Talâk", boşama anlamına gelir. Sûre boşama konusunu ihtiva ettiği için bu ismi almıştır; Medine'de inmiştir. 12 (oniki) âyettir. Rahmân...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

066-TAHRÎM SURESİ

66-et-TAHRÎM Hicretten sonra nazil olmuştur.12 ayettir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Ey Peygamber! Eşlerinin rızasını gözeterek Allah'ın sana...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

067-MÜLK SURESİ

67-el-MÜLK Mekke'de nâzil olmuştur; 30 (otuz) âyettir. Adını, birinci âyetinde geçen "el-mülk" kelimesinden almıştır. Ayrıca Tebâreke, Münciye, Mücâdele, Mâni'a, Vâkiye...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

068-KALEM SURESİ

68-el-KALEM Mekke'de nâzil olmuştur, 52 (elliiki) âyettir. "Nûn" sûresi diye de anılır. Adını ilk âyetindeki "kalem" kelimesinden alır. Rahmân ve...
Read More
06/13/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

069-HÂKKA SURESİ

69-el-HÂKKA Mekke'de nâzil olan bu sûre, 52 (elliiki) âyettir. Adını, ilk âyetindeki "el-hâkka" kelimesinden almıştır. "Hâkka"ya değişik manalar verilmiştir. "Hak"...
Read More
06/11/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

070-MEÂRİC SURESİ

70-el-MEÂRİC Mekke'de nâzil olan bu sûre, 44 (kırkdört) âyettir. Adını, üçüncü âyetindeki "el-meâric" kelimesinden almıştır. Meâric, "ma'rec"in çoğulu olup "yükselme...
Read More
06/11/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

071-NÛH SURESİ

71-NÛH Mekke'de nâzil olmuştur; 28 (yirmisekiz) âyettir. Hz. Nuh'un ilâhî elçi olarak gönderilişi ve mücadeleleri anlatıldığından sûre bu ismi almıştır....
Read More
06/11/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

072-CİNN SURESİ

72-el-CİNN Mekke'de nâzil olmuştur: 28 (yirmisekiz) âyettir. Cinlerin Kur'an dinleyip hidayete geldikleri anlatıldığından, sûre bu ismi almıştır. Hz. Peygamber, amcası...
Read More
06/11/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

073-MÜZZEMMİL SURESİ

73-el-MÜZZEMMİL Mekke'de nâzil olmuştur; 10, 11 ve 20. âyetlerinin Medine'de nâzil olduğu rivayet edilmiştir. 20 (yirmi) âyettir. Sûre, adını, ilk...
Read More
06/11/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

074-MÜDDESSİR SURESİ

74-el-MÜDDESSİR Mekke'de nâzil olmuştur; 56 (ellialtı) âyettir. Sûre, adını ilk âyetindeki "el-müddessir" kelimesinden almıştır. "Müddessir", örtüsüne bürünen, sarınan demektir. Hz....
Read More
06/11/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

075-KIYÂME SURESİ

75-el-KIYÂME Mekke'de nâzil olan bu sûre, 40 (kırk) âyettir. Adını, ilk âyetinde geçen "el-kıyâme" kelimesinden almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan)...
Read More
06/11/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

076-İNSÂN SURESİ

76-el-İNSÂN Mekke'de veya Medine'de nâzil olduğuna dair rivayetler vardır; 31 (otuzbir) âyettir. Adını ilk âyetinde geçen "el-insân" kelimesinden almıştır. "Hel...
Read More
06/11/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

077-MÜRSELÂT

77-el-MÜRSELÂT Mekke'de inmiştir. 50 (elli) âyettir. "Gönderilenler" anlamına gelen "el-mürselât" kelimesi ile başladığı için sûre bu adı almıştır. Müfessirler, "gönderilenler"den...
Read More
06/11/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

078-NEBE SURESİ

78-en-NEBE Meâric'den sonra inmiştir; ilk Mekkî sûrelerden olup 40 (kırk) âyettir. "Nebe' " haber demektir. Kıyamet haberlerini ihtiva ettiği için...
Read More
06/11/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

079-NÂZİ’ÂT SURESİ

79-en-NÂZİ'ÂT Nebe' sûresinden sonra Mekke'de inmiştir; 46 (kırkaltı) âyettir. Adını, "söküp çıkaranlar" manasına gelen "nâziât" kelimesinden alır. Ana fikir olarak...
Read More
06/11/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

080-ABESE SURESİ

80-ABESE Mekke'de inmiştir, 42 (kırkiki) âyettir. Adını, "yüzünü ekşitti, buruşturdu" anlamına gelen ilk kelimesinden almıştır. Bu sûrenin iniş sebebiyle ilgili...
Read More
06/11/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

081-TEKVÎR SURESİ

81-et-TEKVÎR Mekke'de inmiştir, 29 (yirmidokuz) âyettir. Sûrenin başında güneşin dürülmesinden söz edilmiş ve adını da buradan almıştır. Sûrenin söz dizisinde,...
Read More
06/11/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

082-İNFİTÂR SURESİ

82-el-İNFİTÂR Nâziât sûresinden sonra Mekke'de inmiştir. 19 (ondokuz) âyettir. Manası "yarılmaktır"tır. Göğün yarılmasından söz ederek başladığı için bu adı almıştır....
Read More
06/11/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

083-MUTAFFİFÎN SURESİ

83-el-MUTAFFİFÎN Mekke'de inmiştir, 36 (otuzaltı) âyettir. Ölçü ve tartılarında hile yapanları kötüleyerek başladığı için bu adı almıştır. Rahmân veRahîm (olan)...
Read More
06/11/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

084-İNŞİKAK SURESİ

84-el-İNŞİKAK İnfitâr sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 25 (yirmibeş) âyettir. Göğün yarılmasından söz ettiği için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm...
Read More
06/11/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

085-BÜRÛC SURESİ

85-el-BÜRÛC Şems sûresinden sonra Mekke'de inmiştir; 22 (yirmiiki) âyettir. "Bürûc", burc kelimesinin çoğuludur. Sûrede burçları olan gökyüzüne, kıyamet gününe ve...
Read More
06/11/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

086-TÂRIK SURESİ

86-et-TÂRIK Beled sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 17 (onyedi) âyettir. Adını, 1. âyette geçen "târık" kelimesinden alır. Târık, geceleyin gelen, şiddetlice...
Read More
06/11/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

087-A’LÂ SURESİ

87-el-A'LÂ Allah'ın "Yüce" anlamındaki adıyla başladığı için "el-A'lâ" denilen bu sûre 19 (ondokuz) âyet olup, Mekke'de inen ilk sûrelerdendir. Cenab-ı...
Read More
06/11/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

088-ĞÂŞİYE SURESİ

88-el-ĞÂŞİYE Adını, ilk âyette geçen ve her şeyi saran, kaplayan, dehşeti her şeye ulaşan kıyamet günü anlamına gelen "ğâşiye" kelimesinden...
Read More
06/11/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

089-FECR SURESİ

89-el-FECR Fecr, tan yerinin ağarması ve şafak manasına gelir. Fecr sûresi, Leyl sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 30 (otuz) âyettir. Bu...
Read More
06/11/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

090-BELED SURESİ

90-el-BELED Mekke'de Kaf sûresinden sonra inmiştir. 20 (yirmi) âyettir. Adını, ilk âyette geçen, Mekke'yi anlatan ve "şehir" anlamına gelen "beled"...
Read More
06/11/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

091-ŞEMS SURESİ

91-eş-ŞEMS Kadir sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 15 (onbeş) âyettir. Adını, sûrenin ilk kelimesi olan ve "güneş" anlamına gelen "şems"ten alır....
Read More
06/11/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

092-LEYL SURESİ

92-el-LEYL Geceye yeminle başladığı için "Leyl" denilmiştir. Mekke'de inmiştir, 21 (yirmibir) âyettir. Bu sûrede insanoğlunun iki zıt davranışından, cömertlik ve...
Read More
06/11/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

093-DUHÂ SURESİ

93-ed-DUHÂ Duhâ, kuşluk vakti demektir. Sûre, adını ilk ayette geçen bu kelimeden alır. Fecr sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 11 (onbir)...
Read More
06/11/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

094-İNŞİRÂH SURESİ

94-el-İNŞİRÂH "İnşirâh" açılmak, genişlemek, sevinmek manalarına gelir. Duhâ sûresinden sonra Mekke'de inmiştir. 8 (sekiz) âyettir. Bu sûrede Peygamberimizin, çocukluğunda risalete...
Read More
06/11/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

095-TİN SURESİ

95-et-TÎN "Tîn", dağ adı veya incir demektir. Bürûc sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 8 (sekiz) âyettir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın...
Read More
06/11/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

096-ALAK SURESİ

96-el-ALAK Alak, insanın yaratılış safhalarından olan aşılanmış yumurtayı ifade eder. Bu sûreye "İkra' sûresi" de denir. Mekke'de inmiştir; 19 âyettir....
Read More
06/11/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

097-KADR SURESİ

97-el-KADR Kadir gecesinden söz ettiği için bu adı almıştır. Abese sûresinden sonra Mekke'de inmiştir. 5 (beş) âyettir. Sûrede, Kadir gecesinden,...
Read More
06/11/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

098-BEYYİNE SURESİ

98-el-BEYYİNE Açık delil manasına gelen ve birinci âyette geçen " beyyine " kelimesi sûreye ad olmuştur. Talâk sûresinden sonra Medine'de...
Read More
06/11/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

099-ZİLZÂL SURESİ

99-ez-ZİLZÂL Deprem demek olan "zilzâl", sûrenin ilk âyetinde geçer. Nisâ sûresinden sonra Medine'de inmiştir, 8 (sekiz) âyettir. Kıyametin kopmasından, insanların...
Read More
06/11/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

100-ÂDİYÂT SURESİ

100-el-ÂDİYÂT Âdiyât, koşan atlar demektir. Asr sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 11 (onbir) âyettir. Bu sûrede insanoğlunun nankörlüğünden, kıyamet günü ortaya...
Read More
06/11/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

101-KÂRİA SURESİ

101-el-KÂRİA Kâria, kapı çalan demektir ve kıyamet kasdedilmiştir. Kureyş sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 11 (onbir) âyettir. Bu sûrede, kıyametin kopuşunda...
Read More
06/11/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

102-TEKÂSÜR SURESİ

102-et-TEKÂSÜR Tekâsür, çokluk yarışı ve çoklukla övünmek demektir. Kevser sûresinden sonra Mekke'de inmiştir. 8 (sekiz) âyettir. Cahiliye Arapları, mal, evlât...
Read More
06/11/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

103-ASR SURESİ

103-el-ASR Asr, yüzyıl, ikindi vakti ve meyvenin suyunu çıkarmak gibi manalara gelir. "Asr"a yemin ile söze başladığı için bu adı...
Read More
06/11/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

104-HÜMEZE SURESİ

104-el-HÜMEZE Hümeze, birini arkasından çekiştirmek, onunla alay etmek, kırmak ve incitmek manalarına gelir. Kıyamet sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 9 (dokuz)...
Read More
06/11/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

105-FİL SURESİ

105-el-FÎL Kâbe'yi yıkmak isteyen Ebrehe'nin fillerle hücumunu konu edindiği için bu adı almıştır. Kâfirûn sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 5 (beş)...
Read More
06/11/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

106-KUREYŞ SURESİ

106-KUREYŞ Kureyş'e cahiliye devrinde verilen bazı imtiyazlardan bahsettiği için bu adı almıştır. Tîn sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 4 (dört) âyettir....
Read More
06/11/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

107-MAUN SURESİ

107-el-MÂÛN Mâûn, zekât vermek yahut bir şeyi geçici olarak kullanması için birine vermek şeklinde yardım demektir. Âlimlerin çoğuna göre tamamı...
Read More
06/11/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

108-KEVSER SURESİ

108-el-KEVSER Kevser, çok nimet demektir; ayrıca cennette bir havuzun da adıdır. Âdiyât sûresinden sonra Mekke'de inen bu sûre 3 (üç)...
Read More
06/11/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

109-KAFİRUN SURESİ

109-KAFİRUN Kafirlerden bahseder. Mekke devrinde nazil olmuştur. 6 ayettir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Ey Muhammed! De ki:...
Read More
06/11/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

110-NASR SURESİ

110-en-NASR Nasr, yardım demektir. Sûrede Allah'ın Hz. Peygamber'e yardım ederek fetihlere kavuşturduğu ifade edildiği için bu adı almıştır. Bu sûre,...
Read More
06/11/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

111-TEBBET SURESİ

111-TEBBET Tebbet, "kurusun" manasına bedduadır. Ebu Leheb hakkında inmiştir. Zira o, eziyet etmek kasdıyla Resûlullah'ın yoluna gizlice diken koymuş, bu...
Read More
06/11/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

112-İHLAS SURESİ

112-el-İHLÂS İhlâs, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak, esaslarını sırf Allah rızası için uygulamak anlamınadır. Mekke'de inmiştir, 4 (dört) âyettir. İslâm'ın...
Read More
06/11/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

113-FELAK SURESİ

113 - el-FELAK Felak, sabah manasına geldiği gibi yarmak manasına da gelir. Bunndan sonra gelen Nâs sûresiyle birlikte ikisine "iki...
Read More
06/11/2016 / Diyanet Meali, Kur'an-ı Kerim

114-NAS SURESİ

114-en-NÂS Nâs, insanlar demektir. Medine'de inmiştir, 6 (altı) âyettir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. De ki: Sığınırım ben...
Read More