HİKMET ARAYIŞLARI 2017 NİSAN AYI KONULARI

03 Nisan 2017  Pazartesi- 06  Receb 1438)

Mevzu: ‘ Rızık mukadderdir’ ne demektir?
Mevzu ile ilgili bazı ayet-i kerimeler.
1-Zariyat suresi; 56. 57. ve 58. ayetler.
2- Ankebut suresi; 60. ayet.
3- Taha suresi; 132. ayet.

04 Nisan 2017  Salı-07 Receb 1438)

Mevzu: ‘Kafirlerin duası; daima bir dalalet içinde olur.’ mealindeki, Ra’d suresinin 14. ayetindeki haberi nasıl anlamalıyız?

Mevzu ile ilgili ayet-i kerime: Ra’d suresi, 14. ayet-i kerime.

05 Nisan  2017  Çarşamba- 08  Receb 1438)

Mevzu: Bu dünyada istifade edilen nimetler, ebedi cennette Cenab’ı Hakk’ın mü’minlere va’dettiği nimetlerin nümuneleridir.

06 Nisan 2017  Perşembe- 09 Receb 1438)

Mevzu: Şirk-i  hafi, yani ‘gizli şirk’ nedir?
Mevzu ile ilgili olarak  Lem’alar/21. Lem’dan bir izah:
‘Hubb-u câhtan gelen şöhretperestlik saikasıyla ve şan ü şeref perdesi altında teveccüh-ü âmmeyi kazanmak, nazar-ı dikkati kendine celbetmekle enaniyeti okşamak ve nefs-i emmareye bir makam vermektir ki, en mühim bir maraz-ı ruhî olduğu gibi “şirk-i hafî” tabir edilen riyakârlığa, hodfüruşluğa kapı açar, ihlası zedeler.’

07 Nisan 2017 Cuma- 10 Receb 1438)

Mevzu: Nimetleri israf ederek Kur’an-ı Kerim’deki dehşetli İlahi tehditlerin hedefinde olmamak için, nimetlerin “Ehad-i Samed’in mu’cize-i kudreti ve hediye-i rahmeti olduğunu düşünmek” çok ehemmiyetlidir. Niçin?

10 Nisan 2027  Pazartesi- 13 Receb 1438)

Mevzu: İnsan; başkalarının işlediği günahlardan mes’ul değildir fakat insan, başkalarının işlediği günahlardan ve hatta başkalarının kalplerinde taşıdıkları İslama aykırı olumsuz fikirlerden  -farkında olmadan- olumsuz etkilenebilir mi?  Nasıl?

Mevzu ile ilgili sorular:1- Mü’min,  gafil bir hayat yaşamayı seçerse, düşebileceği manevi tehlikelerden birisi, -farkında olmadan da- başkalarının dalaletinden/günahlarından etkilenmeye başlar. Nasıl?

2-Maide suresinin 105. ayetinde ‘hidayet ehlinin; başkalarının dalaletinden zarar görmeyecekleri haber veriliyor.. Başkalarının dalaletinden zarar görmeyeceği va’dedilen hidayet ehlinin vasıfları nelerdir?

“Gafletten  ve kısmen de ehl-i dalaletten gelen zulümat evhamlarıyla bize firaklı ve karanlıklı görünen berzah memleketi, ahbabların mecmaıdır.”  ( Lem’alar/26. Lem’a-Üçüncü Rica’dan)

11  Nisan 2017  Salı- 14  Receb 1438)

Mevzu: Kalbi katı olan; yapması gereken neleri ısrarla yapmıyor ve  yapmaması gereken neleri ısrarla  yapıyor ki, Allah  tarafından böyle bir hal ile, yani ” kalb katılığı” ile cezalandırılıyor?

Mevzu ile  ilgili ayet-i  kerime: Maide 13. Ayet

12 Nisan  2017 Çarşamba- 15 Receb 1438)

Mevzu: “Sû’-i zan;  maddî ve manevî içtimaiyatı zedeler”  ( Mesnevi-i  Nuriye’den)

Bazı sorular:

1- Sû’-i zan  nedir?

2-Sû’-i zan;  maddî ve manevî içtimaiyatı  nasıl zedeler?

13  Nisan  2017  Perşembe- 16 Receb 1438)

Mevzu: İsra suresinin 18. ayetinde, ‘dünyayı tercih edenlerin’ acı ve vahim akıbetlerinden bahsedilirken; aynı surenin 19. ayetinde de, ‘ahireti tercih edenlerin  ve ona göre yaşayanların’ kavuşacakları muazzam nimetlere dikkat çekilmiştir.

Mevzu ile ilgili ayet-i kerimeler; İsra suresi, 18. ve 19. ayetler.

14  Nisan  2017  Cuma- 17  Receb 1438)

Mevzu: İnsana Allah tarafından ihsan edilen maddi/manevi cihazlar ve duygular ve diğer bütün nimetler; Allah’ın emrettiği şekilde kullanıldığında, sadece değerini muhafaza etmekle  kalmaz, değeri ziyadeleşir. Nasıl?

17  Nisan  2017  Pazartesi- 20  Receb 1438)

Mevzu: ‘İletişim çağı’ olarak da vasıflandırılabilecek olan asrımızda ve bilhassa günümüzde, insanları tehdit eden en önemli  manevi hastalıklardan birisi; ‘yalnızlıktır’.

Mevzu ile ilgili olarak, cevapları aranacak bazı sorular:

1- Yalnızlık nedir?  Bütün kainat, Allah’ın emriyle, rahmetiyle hususi ve kasdi olarak emrine verilen insan, niçin kendisini ‘yalnız’ hisseder?

2- ‘Eskiden köylerde; akrabalar/komşular arasında ne güzel bağlar vardı, şimdi artık akrabalık bağları zayıfladı’ diyenlerin dediği ve zannettiği gibi, şimdi/bu zamanda hakikaten eskiden olan akrabalık/komşuluk bağları zayıfladı mı ve hatta koptu mu, yoksa, “nerede o eski günlerdeki akrabalıklar!” diyenin kendinden kaynaklanan bir ‘yalnızlık’ mı söz konusudur?

Yani, şimdi de, çok kuvvetli akrabalık münasebetlerini yaşayanlar var da, ‘kendisi akrabalık bağlarını muhafaza etmeyenler’ onları göremiyorlar mı, keşfedemiyorlar mı?

3- İletişim araçları, hem insanlar arasında iletişimin/bağların kuvvetlenmesine hizmet edebilirler ve hem de insanlar arasında ve hatta aile fertleri arasında (karı/koca, anne/baba, evlatlar arasında) iletişimin zayıflamasına ve hatta kopmasına sebep olabilirler. O halde, iletişim araçlarının nasıl kullanıldığı mı ehemmiyetlidir?   Mesela, ateş gibi. Ateş çok büyük bir nimettir. Fakat bir insan, ateşten doğru bir şekilde istifade etmezse, ateş, bir yangının da sebeni olabilir. Ateş, bir yangının sebebi olduğunda, ‘bu ateş, kötüdür’ denilemez. Kötü olan,  ateşten ‘doğru istifade edememektir’

4- Yalnızlık ateşinde ruhen/kalben daha bu dünyada yanmaktan kurtulmanın yegane çaresi,  Allah’ı tanımaktır, sevmektir ve ‘Allah için sevmektir.’ Bütün kainat ile ‘hakiki dostluk’ ancak kainatın sahibini bilmekle/tanımakla ve sevmekle elde edilebilir.

“Allah için seven”  çevresinde ‘Allah için sevenleri’  keşfetmeye/fark etmeye başlar ve böylece ‘yalnızlıktan kurtulur’.

5- ‘Yalnızlık’ problemi çözülemezse, ne olur? Yalnızlık probleminden; ‘evham’ ve ‘korkular’ doğar. Evham ve korkular, -eğer çaresi bulunmazsa- insanı nereye/nelere götürür?

18  Nisan  2017  Salı- 21 Receb 1438)

Mevzu: Kur’an-ı  Kerim’e uygun bir hayat yaşamaya ihlasla devam eden bir mü’minin  ahlakı nasıl olur?

Mevzu ile ilgili olarak; Kur’an-ı  Kerim’in tefsirinden bir tahlil…

‘.Hikmet-i i Kur’anın hâlis tilmizi ise; bir abd’dir. Fakat a’zam-ı mahlukata da ibadete tenezzül etmez. Hem cennet gibi a’zam-ı menfaat olan bir şeyi, gaye-i ibadet kabul etmez bir abd-i azizdir. Hem hakikî tilmizi mütevazidir; selim, halîmdir. Fakat Fâtırının gayrına, daire-i izni haricinde ihtiyarıyla tezellüle tenezzül etmez. Hem fakir ve zaîftir, fakr ve za’fını bilir. Fakat onun Mâlik-i Kerim’i, ona iddihar ettiği uhrevî servet ile müstağnidir ve Seyyidinin nihayetsiz kudretine istinad ettiği için kavîdir. Hem yalnız livechillah, rıza-i İlahî için, fazilet için amel eder, çalışır. ‘ (Sözler/12. Söz-İkinci Esas’tan)

19 Nisan 2017  Çarşamba- 22 Receb 1438)

Mevzu: Mü’minde,  mü’minin sakınması gereken ‘kafirin sıfatı’ görüldüğünde  veya kafirde  ‘mü’min sıfatı’ görüldüğünde, söz konusu haller  Kur’an-ı Kerim’de bildirilen ölçülere göre nasıl tahlil edilmelidir?

Mevzu ile ilgili hadis-i şerif:

” Ebû Zer’den (r.a) rivayet edilen hadis-i şerifte Peygamberimiz (s.a.v) Şöyle buyuruyor:

“Hiç kimse, başka bir kişiye fasık (yoldan çıkmış sapmış) diye söz atamaz, kafir diyemez. Eğer fasık dediği kimse fasık, kafir dediği kimse de kafir değilse, bu sıfatlar muhakkak onları söyleyen kimseye döner.” (Buhari,Edeb,44)

20  Nisan  2017  Perşembe- 23  Receb 1438)

Mevzu: ‘Sünnete ittiba etmeyen, tenbellik eder ise, hasaret-i azîme; ehemmiyetsiz görür ise, cinayet-i azîme; tekzibini işmam eden tenkid ise, dalalet-i azîmedir.’ ( Lem’alar/11. Lem’a’dan)

 21 Nisan  2017  Cuma- 24 Receb 1438)

Mevzu:  İman hizmetindeki ulvi lezzet, her kederi unutturur.

Bazı sorular.

1- İman hizmeti nedir?

2- İman hizmetinde, Allah’ın rahmetinin tecellisi ile bulunan ulvi lezzet nedir?

3- İman hizmetindeki lezzetin her kederi unutturması ne demektir?

24  Nisan 2017- Pazartesi-27 Receb 1438)

Mevzu: Fıtrata uygun hareket edildiğinde; ana/baba ile evlat arasında münakaşayı gerektirecek bir durum yoktur.

Mevzu ile ilgili bazı sorular.

1- ‘Fıtrata uygun hareket edildiğinde; ana/baba ile evlat arasında münakaşayı gerektirecek bir durum yoktur. ‘ demek, ne demektir?

2-‘Fıtrata uygun hareket edildiğinde; ana/baba ile evlat arasında münakaşayı gerektirecek bir durum yoktur.’ demek, ‘ana/baba ve evlatlar, biri birlerine karşı hiç hatalı davranışlar yapmazlar’ demek olmadığına göre, ana/baba ve evlatların bazen biri birlerini incitmelerini nasıl tahlil  etmek gerekir?

25  Nisan  2017  Salı- 28  Receb 1438)

Mevzu: Vefat edenlerin; başta en yakınları  olmak üzere dünyada kalanlara, hal dili ile hatırlattıkları nelerdir?

-Vefat edenler; dünyada yaşayanlar için bir ‘ikaz edicidirler’ Akrabalarımızdan, komşularımızdan vefat edenleri gördüğümüzde ve onları ahirete uğurladığımızda, bizim hayatımızda herhangi bir değişiklik oluyor mu?

– Şu anda yaşamak nasip olan güzel bir davranışımızla ilgili olarak, ‘bu güzel davranış, bir yakınımın vefatı üzerine verdiğim bir karardır, o gün attığım bir adımdır’ dediğimiz/diyebileceğimiz misaller hayatımızda var mıdır?

26 Nisan 2017 Çarşamba- 29  Receb 1438)

Mevzu:  İnsanın; ‘gaibane bir suretteki ubudiyeti’  ile  ‘hazırane/muhataba suretindeki  ubudiyeti’  nedir?

Mevzu ile ilgili olarak; Risale-i  Nurlardan bir tahlil.

‘insan, şu kâinata geldikten sonra “iki cihet ile” ubudiyeti var: Bir ciheti; gaibane bir surette bir ubudiyeti, bir tefekkürü var. Diğeri; hazırane, muhataba suretinde bir ubudiyeti, bir münacatı vardır.’  ( Sözler/23. Söz-İkinci  Mebhas-Beşinci Nükte’den)

27  Nisan  2017  Perşembe- 01  Şaban 1438

Mevzu: Kur’an-ı  Kerim’de haber verilen; ‘kardeşlik’  ‘kul hakkı çiğnenmemesi’  ‘zulmün her çeşidinden sakınılması’ ile ilgili esasların öncelikle tatbik edileceği yerlerin başında aile vardır. Mezkur easları ailede tatbik etmenin neresindeyiz?

-Aile fertleri bir cihetten ‘ana/baba/evlat iken; diğer bir cihetten ‘mü’minler, kardeştirler’ şeklindeki ahkam-ı  Kur’aniyenin muhatabıdırlar. Nasıl?

2- Kul hakkı çiğnemekten sakınmalıyız, dediğimizde aile fertlerimiz ne kadar hatırımıza geliyor?

3- Zulümden şiddetle sakınmalıyız, dediğimizde, ana/baba, karı/koca ve evlatlara zulümden sakınmayı hatırlamanın neresindeyiz?

28 Nisan 2017  Cuma- 02  Şaban 1438

Mevzu: Mazlumun; zalimler ile mücadelesinde en çok dikkat edeceği hususlardan birisi, zulmün herhangi bir çeşidine bulaşmadan  zalim ile mücadele etmektir…

Mevzu ile ilgili bazı sorular..

1- Mazlum; zalim ile mücadele ederken, yaşadığı halin bir imtihan olduğunu hatırlamalıdır.

2- Zalim ile mücadele eden mazlumun, zulmün herhangi bir çeşidine bulaşmamak gayreti ve  hassasiyeti, Allah’ın rahmetini, yardımını üzerine celbetmesinin mühim vesilesidir.

3- Mazlumun; zalim ile mücadelesinde zulmün herhangi bir çeşidine bulaşması nasıl olur?