HİKMET ARAYIŞLARI 2018 OCAK AYI KONULARI

01 Ocak 2018  Pazartesi- 14 Rebiu’l Ahir  1439
Mevzu: ‘Kâinattaki ibadat-ı umumiye, bilbedahe bir Mabud-u Mutlak’ı gösteriyor.’ Nasıl?  ( Sözler/33. Söz-9. Pencere)
02  Ocak  2018  Salı- 15  Rebiu’l  Ahir  1439
Mevzu: Cesaretin menbaı imandır, ubudiyettir. ( Sözler/3.  Söz’den)
03  Ocak  2018  Çarşamba-16  Rebiu’l  Ahir  1439
Mevzu: Herhangi bir günaha devam eden sadece o günaha devam eden olarak kalmayıp, tahmini mümkün olmayacak bir şekilde başka günahlara düşebilir. Nasıl?
04  Ocak  2018  Perşembe- 17  Rebiu’l  Ahir  1439
Mevzu: Namazına ihlasla dikkat ve devam eden bir  mü’min; namazında, Peygamberleri, sıddikleri, şehidleri ve salihleri hatırlar.
Bir soru: Nev’-i beşerin en yüksek, en müstakim, en sadık bu dört taifesini hatırlayana; hangi hayırlı ve güzel kapılar açılır?
05  Ocak  2018  Cuma- 18  Rebiu’l  Ahir  1439
Mevzu: ‘Korku ve tama’ ihlası nasıl kırar?
08  Ocak  2018  Pazartesi-21 Rebiu’l Ahir 1439
Mevzu: Bakara suresinin 201. ayetinde bahsedilen  “hasene” nedir?
Müzakere edeceğimiz  mevzu ile ilgili olarak; sohbet esnasında meallerini hatırlayacağımız/okuyacağımız ayet-i kerimeler.
-Bakara suresi; 200-201. ayetler.
Mevzu ile ilgili bazı tahliller/sorular..
-“..nasılki Fatiha Kur’ana, insan kâinata fihristedir; namaz da hasenata fihristedir.” ( İşaratü’l İ’caz’dan)
“Meselâ: Mü’minler mabeyninde muhabbet, ehl-i iman için güzel bir hasenedir.” ( Uhuvvet Risalesinden/Küçük kitab olan nüshası)
“Meselâ: Hürmete lâyık zâtlara hürmet ve merhamete lâyık olanlara merhamet ve hizmet bir hasenedir, bir iyiliktir. ( Uhuvvet Risalesinden)
Soru: Bir mü’min; ev/araba almak istediğinde, ev/araba sahibi olmak için yapılan iş ve işlemler  ‘hasene/iyilik-insanın, mahşerde yüzünü güldürecek ‘güzel iş’ de olabilir.. Aynı husustaki iş ve işlemler; ‘seyyie’ yani ‘günah/insanın, mahşerde ve ahirette sıkıntılar çekmesine sebep olacak ‘şer/günah’ iş ve işlemler de olabilir.. Nasıl?
( Helal/meşru yoldan ev/araba sahibi olmak ile haram ve gayr-i meşru usuller ile araba/ev sahibi olmak arasındaki çok önemli fark nedir?)
-Bakara  suresinin  200. ayetinde; ‘ Ey Rabbimiz.. “Bize dünyada  ver” diyenler, şiddetle tehdit ediliyor ve böyle diyenlerin ahiretten hiç nasiplerinin olmadığı, bildiriliyor..
Aynı surenin 201. ayetinde ise; ‘Ey Rabbimiz.. Bize dünyada da hasene (iyilik) ver, ahirette de hasene (iyilik) ver.” diye dua edenlerin halinin/isteklerinin ise  güzel olduğu haber veriliyor..
Müfessirlerin izahlarına göre;  201. ayet-i kerimede bahsedilen  “hasene’ hangi manalara işaret ediyor?
09  Ocak  2018  Salı- 22 Rebiu’l Ahir 1439
Mevzu: Cenab’ı  Hakk’ın  Peygamberlere ihsan ettiği ve  Kur’an-ı Kerim’de haber verdiği mu’cizeler ile  bu günkü teknik gelişmeler (uçak/televizyon v.s)  arasında çok kuvvetli münasebet vardır.
10  Ocak  2018  Çarşamba-23  Rebiu’l  Ahir  1439
Mevzu: Yaşadığı  ve şahit olduğu çeşitli haller ile dünyanın ve kendisinin fani olduğunu anlayan bir insan, ciddi bir şekilde  Kur’an-ı  Kerim’i  merak etmeye ve ahireti düşünmeye başlayabilir. Niçin? Nasıl?
11  Ocak  2018  Perşembe-24 Rebiu’l  Ahir  1439
Mevzu: Sünnet-i  Seniyye iki dünya  saadetinin  temel taşıdır. (Lem’alar/11. Lem’a’dan)
12  Ocak  2018  Cuma-25  Rebiu’l  Ahir  1439
Mevzu: Üzerine güneşin doğduğu günlerin en hayırlısı olan cuma gününde  ‘saat-i  icabe’ gizlenmiştir. ‘Saat-i  icabe’ nedir?  Gizlenmesindeki hikmetler neler olabilir?
15 Ocak  2018  Pazartesi-28  Rebiu’l  Ahir  1439
Mevzu: İnsan hayatındaki gençlik dönemi,  hayırlar işlemeye en müsait bir dönemdir;  ihtiyarlık dönemi de ebedi hayatta ebedi gençlik kazanmaya en müsait dönem olabilir. Yani; hayat yolculuğunda her dönem değerlendirilmeye çalışıldığında çok güzeldir…
16  Ocak  2018  Salı-29 Rebiu’l  Ahir  1439

Mevzu:’Kur’an-ı Hakîm, mevcudatı delil yapıyor, bürhan yapıyor.’  ne demektir?  ( Sözler/19. Söz’den)
17  Ocak  2018  Çarşamba-30 Rebiu’l  Ahir  1439

Mevzu: Ehl-i  iman için hayat da, ölüm de nimettir, ehl-i  dalalet için hayat da, ölüm de azabtır. ( Mektubat/1. Mektup’dan)
18  Ocak  2018  Perşembe-1 Cemaziye’l Evvel  1439
Mevzu: ‘Sırat-ı müstakim’ ehlinin  en ehemmiyetli  vasıflarından birisi, kainatın hakiki güzelliğine  ve intizam ve kemaline mutabık olarak  istikamette hareket etmeleridir.
Mevzu ile ile ilgili bazı  sorular.
a- ‘Sırat-ı müstakim’  ehli kimlerdir?
b- ‘Sırat-ı müstakim’  ehlinin; kainatın hakiki güzelliği ile mutabık olması, ne demektir?
c-‘Sırat-ı müstakim’ ehlinin; kainatın  intizam ve kemali ile ahenkli hareket etmeleri, ne demektir?
19  Ocak  2018  Cuma- 2 Cemaziye’l Evvel  1439
Mevzu: Fatiha suresinin  ve namazda okuduğumuz diğer sure ve duaların manalarından bilhassa ‘namaz kılarken’ hatırımıza gelmesi için nelere dikkat etmeliyiz?
22 Ocak 2018 Pazartesi- 5 Cemaziye’l Evvel  1439
Mevzu: İnsanın; Allah’ı  tanımak ve O’na itaat ederek ebedi hayata hazırlanmak için yaratıldığını, insanın fıtratı ve manevi  cihazları da gösterir. Niçin?  Nasıl?
23  Ocak  2018  Salı- 6 Cemaziye’l Evvel  1439
Mevzu:  ‘Namazda huşu’ ile ‘namazı muhafaza’ arasındaki doğrudan alaka hakkında neler hatırlanabilir?
Bir soru:  Mü’minun suresinde; ‘kurtuluşa eren’ mü’minlerin  vasıfları sayılırken,  2. ayette  o mü’minlerin  ‘namazlarını huşu içinde kıldıkları’ haber verilirken; 9. ayette onların ‘namazlarını muhafaza ettikleri’ beyan edilir.
 ‘Namazda huşu’ ile ‘namazı muhafaza’ arasındaki doğrudan alaka hakkında neler hatırlanabilir?
24  Ocak  2018  Çarşamba-7 Cemaziye’l Evvel 1439
Mevzu:’İman, kasden ve bizzât takib ve kabul edilmekle kalbin içine bırakılır.’  ne demektir?
( Mezkur cümle; Mesnevi-i  Nuriye’de geçmektedir)
Not: Yukarıdaki mevzuyu  müzakere ederken; Emirdağ-1- Lahikasında geçen, ‘Evet inkâr etmemek başkadır, iman etmek bütün bütün başkadır.’ cümlesi ile anlatılan hakikati de hatırlamamız çok güzel olur inşaAllah..
25  Ocak  2018  Perşembe- 8 Cemaziye’l Evvel  1439
Mevzu: Cennet ehline  va’dedilen nimetler ve lezzetler sadece ruha hitab eden nimet ve lezzetler değil, hem ruha ve hem de bedene ve bedendeki cihazlara da hitap eden nimetlerdir ve lezzetlerdir. 
Mevzu ile ilgili ayet-i  kerime; Zuhruf suresi, 71. ayet
26 Ocak 2018  Cuma- 9 Cemaziye’l Evvel 1439
Mevzu: ‘Musibet şerr-i mahz olmadığı için, bazan saadette felâket olduğu gibi; felâketten dahi saadet çıkar.’ cümlesi ile ifade edilen hakikatleri nasıl anlayabiliriz?
29 Ocak 2018 Pazartesi- 12 Cemaziye’l Evvel  1439
Mevzu: Her mevsimde; o mevsim ile ve o mevsimdeki bizim ihtiyaçlarınızla ahenkli olarak gönderilen sebze ve meyveler, Cenab’ı  Hakk’ın güzel isimlerini  nasıl ilan eder?
30  Ocak  2018  Salı- 13 Cemaziye’l Evvel  1439
Mevzu: Peygamber efendimiz (a.s.m); ‘Saltanat-ı rububiyetin mehasininin dellâlı ve esma-i İlahiyenin gizli definelerinin keşşafıdır.’
31  Ocak  2018  Çarşamba-14 Cemaziye’l Evvel 1439
Mevzu:-‘Gafletten neş’et eden dalalet’ ne demektir?