Hikmet Arayışları 2019 Mart Ayı Mevzuuları:

01 Mart 2019 Cuma-24 Cemaziye’ l Ahir 1440

Mevzu: Günaha ısrarla devam eden; cehennemin varlığından rahatsız olur ve bu hal gitgide inkara kadar gider..
…………………..,.,…………………………….

“Günahkar hevaperest, rahat-ı kalbi için, Cehennemi istemez. Cehennem aleyhinde, her şeyi alkışlıyor. Bu arzuyla gitgide, inkara kadar gider. RN-Âsâr-ı Bediiye/631)
………….……………. ……………,,
“Hem meselâ: Cehennem azabını intac eden büyük bir günahı işleyen bir adam, Cehennem’in tehdidatını işittikçe istiğfar ile ona karşı siper almazsa, bütün ruhuyla Cehennem’in ademini arzu
ettiğinden, küçük bir emare ve bir şübhe, Cehennem’in inkârına cesaret veriyor.” ( Lem’alar/2. Lem’a’dan)

—————————————————————

04 Mart 2019 Pazartesi- 27 Cemaziye’l Ahir 1440

Mevzu: ‘Şu zamanda en mühim vazife, imana hizmettir. İman saadet-i ebediyenin anahtarıdır.’ ( Barla Lahikasından)
“Evet yolculara seyahat için vesika vermek bir vazife olduğu gibi, ebed tarafına giden
yolculara da hem vesika, hem o zulümatlı yolda nur vermek öyle bir vazifedir ki, hiçbir vazife o vazife kadar ehemmiyetli değildir.
Böyle bir vazifenin inkârı, ölümün inkârıyla ve her gün
?????????? ????? davasını, cenazelerinin mührüyle
imza edip tasdik eden otuzbin şahidin şehadetini tekzib ve inkâr etmekle olur. Madem manevî hacat-ı zaruriyeye istinad eden manevî vazifeler var. Ve o vazifelerin en mühimmi, ebed yolunda seyahat için pasaport
varakası ve berzah zulümatında kalbin cep feneri ve saadet-i ebediyenin anahtarı olan imandır ve imanın ders ve takviyesidir.”

—————————————————————

05 Mart 2019 Salı-28 Cemaziye’l Ahir 1440

Mevzu: Sıdk, yani ‘doğruluk’ anahtarı ile hakaik-i imaniye ve hakaik-i kainat hazinesi açılıyor.

—————————————————————

06 Mart 2019 Çarşamba- 29 Cemaziye’l Ahir 1440

Mevzu: İnsan aklının en ehemmiyetli manevi
ihtiyacı; hakikatı bulmaktır ve aklın en şiddetli ızdırabı da hakikatten mahrum kalmaktır.
…………………………………………………………..
“İşte mahiyet-i insaniyedeki merak ve taleb-i
hakikat cihetinden gelen nihayetsiz ızdırabdan kurtaracak yalnız tevhid-i Hâlık ve marifet-i İlahiyedir. “ ( Sözler/33. Söz/11. Pencere’den)

————————————————————

07 Mart 2019 Perşembe- 30 Cemaziye’l Ahir 1440

Mevzu: Üç ayların başladığını bizlere hatırlatan Regaib gecesinde; ‘bu dünyaya niçin gönderildik?’ ve bu dünyaya gönderilmemizin maksadına uygun yaşamak gayretlerimizi nasıl gözden geçirebiliriz?’
sorularının cevapları üzerinde okumalar/sohbetler ve müzakereler yapmalıyız.

————————————————————

08 Mart 2019 Cuma- 01 Recep 1440

Mevzu: Üç aylara kavuşmak; manevi hayatımızda yeni şevklere kavuşmaya vesile olabilir ve olmalıdır..

—————————————————————-

11 Mart 2019 Pazartesi- 04 Recep 1440
Mevzu: Selamlaşmanın; imana, mü’minler arasındaki uhuvvet ve muhabbetin kuvvetlenmesine ve cemiyette emniyetin
korunup/gelişmesine yansımaları hakkında neler hatırlanabilir?
………………………………………………………
-Nisa suresi; 86. ayet..
.
—————————————————————

12 Mart 2019 Salı- 05 Receb 1440

Mevzu: Dinimizde çok önemli bir yeri olan ‘sedd-i zeria’ düsturu yani ‘günahlara götüren sebeplerden sakındırmak’ düsturu nedir?
-En’am suresi; 151. ayet.

-İsra suresi; 32. ayet. ( Ayette; ‘zina etmeyin’ denilmeyip de; ‘zinaya yaklaşmayın’ denilmesi; zinaya götürmek tehlikesi bulunan söz ve davranışlardan da sakınılmasının emredildiğini gösterir..

————————————————————-

13 Mart 2019 Çarşamba- 06 Receb 1440

Mevzu: Kur’an-ı Kerim’in bir vasfı; usandırmamasıdır, her okunduğunda okuyanın yenilenen ihtiyaçlarına cevap veren mübarek bir kelam-ı ezelidir.

-En’am suresi; 155. ayet.

———————————————————-

14 Mart 2019 Perşembe- 07 Receb 1440

Mevzu: “Allah’a abd olana her şey müsahhardır. Olmayana her şey düşmandır.” (Mesnevi-i Nuriye’den)

……………………………………………………..
-Casiye suresi; 13. ayet.
-Sad suresi; 37-38. ayetler.
.
———————————————————

15 Mart 2019 Cuma- 08 Receb 1440

Mevzu: Malayani; yani boş ve faydasız işlerin ve sözlerin içine dalmamak ve orada boğulmamak için en etkili vesile; şu kısacık dünya hayatında yapmamız elzem olan işler ile gerektiği gibi ilgilenmeye
gayret ve devam etmektir…

—————————————————————

18 Mart 2019 Pazartesi-11 Receb 1440

Mevzu: Kur’an-ı Kerim’de; ebedi cennette, Allah’ın daimi lütuflarına mazhar olacakları haber verilen Peygamberler, sıddikler ve şehidler ile
beraber olacakları bildirilen ‘salih kulların’ vasıfları nelerdir?
…………………………………………………………………
-Nisa suresi; 69. ayet.

————————————————————

19 Mart 2019 Salı -12 Receb 1440

Mevzu: Kur’an-ı Kerim’de; aklını hikmetli bir şekilde kullanmayanlar ile ilgili en şiddetli tehdidin bulunduğu haberlerden birisi, Yunus suresinin, 100. ayetindedir
.
………………………..,…….,……………………………..
-Yunus suresi; 100. ayet..
“..İşte mahiyet-i insaniyedeki merak ve taleb-i hakikat cihetinden gelen nihayetsiz ızdırabdan kurtaracak
yalnız tevhid-i Hâlık ve marifet-i İlahiyedir.” ( Sözler/33. Söz-11. Pencere’den)

—————————————————————-

20 Mart 2019 Çarşamba- 13 Receb 1440

Mevzu: Haset etmekten de; haset edilmesine sebep olmaktan da şiddetle sakınmalıyız.

————————————————————-

21 Mart 2019 Perşembe- 14 Receb 1440

Mevzu: Akrabalar ile ve mü’min kardeşlerimiz ile aramızdaki manevi bağların korunması ve geliştirilmesi ile ilgili
vazifelerimize ( sıla-i rahm) hususi ehemmiyet ve ağırlık verilmesi gereken bir zamandayız. Niçin?

—————————————————————

22 Mart 2019 Cuma-15 Receb 1440

Mevzu: Bütün mahlukatın Allah’ın lütfu ile
kendisine ‘kasdî ‘ olarak musahhar edildiğine şahit olan ve Allah’a külli şükür arz eden bir mü’min; hakiki zenginliğe yani ‘kalb zenginliğine’ kavuşmuş olur
.
………………………………………………………………..
“Evet şu perişan dünyada, âvâre nev’-i beşer içinde, semeresiz bir hayatta; sahibsiz, hâmîsiz bir surette; âciz, miskin bir insan,
bütün dünyanın sultanı da olsa kaç para eder?” (Mektubat/20. Mektup’dan)

—————————————————————-

25 Mart 2019 Pazartesi-18 Receb 1440

Mevzu: Bilhassa anlaşılması müşkil olan ve ancak hadis ilmine vakıf
alimlerin izahları ile doğru anlaşılabilecek bazı hadis-i şerifleri; bu hususta ilim sahibi olmayanların tahlil etmeleri nasıl manevi tehlikelere kapılar açabilir?

—————————————————————-

26 Mart 2019 Salı- 19 Receb 1440

Mevzu: Mü’min; mü’min kardeşinin fena bir davranışını gördüğünde veya öğrendiğinde ne yapmalıdır?

…………………………………….,……………………….
“..Asıl hüner, kardeşini fena gördüğü vakit onu terketmek değil, belki daha ziyade uhuvvetini kuvvetleştirip ıslahına çalışmak,
ehl-i sadakatın şe’nidir.” ( Şualar’dan)

————————————————————-

27 Mart 2019 Çarşamba- 20 Receb 1440

Mevzu: Allah’ın ayetlerinin okunması; mü’minin imanını ziyadeleştirir
..
………………………………………………………….
-‘Mü’minler ancak o kimselerdir ki; Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. O’nun âyetleri kendilerine okunduğu zaman (bu) onların
imanlarını artırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler.’ ( Enfal suresi; 2. ayetin meali)
-Enfüsi ayetler nelerdir? ( Fussılet suresi; 53. ayet)
-Afaki ayetler nelerdir?
(Fussılet suresi; 53. ayet)
-Kur’an-ı Kerim’i okumak imanı kuvvetlendirir.
-Kainat kitabını okumak imanı kuvvetlendirir.

—————————————————————

28 Mart 2019 Perşembe- 21 Receb 1440

Mevzu: Bakmak ve görmek nedir; bakıp da görmemek nedir?
…………………………………………………………………

Eğer onları, doğru yola çağırırsanız işitmezler. Sen onların sana baktıklarını görürsün, hâlbuki onlar görmezler.’ (A’raf suresi; 198. ayetin meali)

———————————————————-

29 Mart 2019 Cuma- 22 Receb 1440

Mevzu: Her bir insanın; hayatının bütün dönemlerinde ‘sabır kuvvetini’ doğru kullanması ile ilgili imtihanı vardır…