Hikmet Arayışları 2019 Nisan Ayı Mevzuları

Nisan/2019 Hikmet Arayışları
01 Nisan 2019 Pazartesi-25 Receb 1440
Mevzu: Dünyayı ve içindeki mahlukatı, Allah’ı unutturacak şekilde değil; daima Allah’ı hatırlatacak ve Allah’a muhabbeti ziyadeleştirecek şekilde sevmemiz gerekir. Nasıl?
“Elhasıl:
Dünyayı ve ondaki mahlukatı mana-yı harfiyle sev. Mana-yı ismiyle sevme. “Ne kadar güzel yapılmış” de. “Ne kadar güzeldir” deme. Ve kalbin bâtınına, başka muhabbetlerin girmesine meydan verme. Çünki bâtın-ı kalb, âyine-i Samed’dir ve ona mahsustur.
اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا حُبَّكَ وَ حُبَّ مَا يُقَرِّبُنَا اِلَيْكَ
de.
( Sözler/32. Söz’den)
—————————————————————-
02 Nisan 2019 Salı- 26 Receb 1440
Mevzu: Namazını kılan bir mü’minin; namazın kıymetini bilmeye çalışmak ve namazını muhafaza etmek ile ilgili imtihanı nasıl bir imtihandır?
-Meryem suresi; 59. ayet.
-Maun suresi; 4-6. ayetler.
—————————————————————
03 Nisan 2019 Çarşamba-27 Receb 1440
Mevzu: Duanın asıl meyvesi ahirettedir; bu dünyadaki ‘hazır meyvesi’ nedir?
-Tevbe suresi; 103. ayet.
—————————————————————
04 Nisan 2019 Perşembe- 28 Receb 1440
Mevzu: Gençliğin, ihtiyarlığın, aile fertlerinin, yemeklerin, meyvelerin ve dünyanın ‘Allah için’ sevilmesi ne demektir ve böyle bir muhabbetin her biri için ayrı ayrı alametleri nelerdir?
—————————————————————
05 Nisan 2019 Cuma- 29 Receb 1440
Mevzu: Helal kazanç hususunda dikkatli olmak, kavuşulan imkanları doğru kullanmaya güzel bir hazırlıktır; böyle bir doğru kullanmak gayretleri de ‘helal kazanç’ hususundaki dikkatin artmasına vesiledir…
……………………………………………..,……………..
-‘Ey peygamberler! Temiz şeylerden yiyiniz ve iyi ameller işleyiniz. Doğrusu ben, sizin yaptığınız şeyleri tamamen bilirim.’ ( Mü’minun suresi; 51. ayetin meali)
—————————————————————-
08 Nisan 2019 Pazartesi- 03 Şaban 1440
Mevzu: Gafil yaşamaya devam eden; manen şeytanın telkin ve tekliflerini kabul etmeye çok müsait hale gelir.. Nasıl?
-Gafil yaşayan insan kalben sıkılır ve bu sıkıntılardan kurtulacağı va’diyle şeytanın yaptığı telkinleri cazip görür.
-Gafil yaşayan insanın ‘aklı daralır’; daralan akıl sebebiyle iman esasları hakkında ‘aklıma sığmıyor’ demeye başlar ve tuzağa düşer.
—————————————————————
09 Nisan 2019 Salı-04 Şaban 1440
Mevzu: Şu kısacık dünya hayatında ebedi cennete hazırlanırken, mü’minler ile beraber meleklerin de manevi destek ve dualarını alabilmek için nelere dikkat edilmelidir?
1-Mü’min suresi; 7- 9. ayetler..
2-Bakara suresi; 34. ayet..
3-A’raf suresi; 11. ayet
4-Hicr suresi; 28-31
5-Kehf suresi; 50. ayet
6-İsra suresi; 61. ayet
7-Taha suresi; 116
8-Sad suresi; 71-74. ayetler
————————————————————-
10 Nisan 2019 Çarşamba-05 Şaban 1440
Mevzu: Vesvese nedir? Vesvesenin mahiyeti nedir?
———————————————————-
-Nas suresi..( Şeytanın vesvesesi karşısında ‘ne yapılacağı’ bildirilmiş)
-Hac suresi; 52. ayet.
“- Senden önce hiçbir resûl ve nebî göndermedik ki, bir şey temenni ettiği zaman, şeytan onun bu temennisine dair vesvese vermiş olmasın. Ama Allah, şeytanın vesvesesini giderir. Sonra Allah, âyetlerini sağlamlaştırır. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.” ( Hac suresi; 52. ayetin meali)
-A’raf suresi; 200. ayet.. ( Şeytanın vesvesesi karşısında ‘ne yapılacağı’ bildirilmiş)
-İbrahim suresi; 22. ayet.( Şeytanın; insan üzerinde ‘zorlamak gücünün’ olmadığı haber verilmiş)
-Şuara suresi; 221-223. ayetler. ( İnsan; ısrarla günah işlemeye devam ederse; şeytanın ‘telkin ve tekliflerine’ müsait hale gelir)
………………………………………………………………
Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’in ashabından bir kısmı ona sordular:
“Bazılarımızın aklından bir kısım vesveseler geçiyor, normalde bunu söylemenin günah olacağına kaniyiz.”
Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm):
“Gerçekten böyle bir korku duyuyor musunuz?” diye sordu. Oradakiler “Evet!..” deyince: “İşte bu (korku) imandan gelir (vesvese zarar vermez)” dedi.” [Müslim,İman 209 (132); Ebu Dâvud, Edeb 118 (5110)]
—————————————————————
Mevzuun müzakere edileceği güne kadar; takip eden sorular üzerinde beraber düşünelim ve tahkikat yapalım inşaallah.
…,……………………… ………………………….
1- Cenab’ı Hak; İbrahim suresinin 22. ayetinde ve daha pek çok başka ayetlerde haber verildiği gibi, şeytanın insan üzerinde baskı kurmasına yani ‘zorla günah işletmesine’ izin vermiyor fakat Nas suresinde ve başka pek çok ayetlerde haber verildiği gibi, şeytanın ‘insanı çok bunaltan’ vesvese vermesine izin veriyor. Acaba bunun hikmetleri nelerdir? ( Sözler/21. Söz/İkinci Makamın son sahifesinde bu soru ve cevabı vardır)
2- Vesvesenin mahiyeti öğrenilirse ve şeytanın vesveselerine karşı ‘ne yapılması’ gerektiği ve ‘ne yapılmaması’ gerektiği Kur’an-ı Kerim’den ve hadis-şeriflerden öğrenilirse, şeytanın vesveseleri insanın ebedi cennete hazırlanmasına muazzam bir vesile olabilir.. Nasıl?
3- İnsan; ‘yapması gereken işlere gereken önemi ve ağırlığı vermez de, şeytanın vesveselerini ‘def etmeye’ uğraşırsa, mağlub olur.. O halde insan, vesveseye ma’ruz kalınca ne yapmalıdır?
“…Bu gibi hevaî, vehmî ve çirkin şeylerin def’iyle uğraşan adam, o vesveselere mağlub olur. Ancak onları mağlub edip kaçırmak çaresi, müdafaayı terk edip onlar ile uğraşmamaktır.”Mesnevi-i Nuriye/95)
…………………………………………………………….
Mevzu ile ilgili olarak okunabilecek yerler.
-Sözler/21. Söz-İkinci Makam
-Lem’alar/13. Lem’a-Altıncı Nükte.
3- Mesnevi-i Nuriye’den şu bölüm..
“İ’lem Eyyühel-Aziz!
İnsan kalben ve fikren hakaik-i İlahiyeye bakıp düşündüğü zaman, bilhâssa namaz ve ibadet esnasında, gerek şeytan tarafından, gerek nefsi tarafından pek fena, pis ve çirkin vesveseler, hatıralar, sinekler gibi kalbe, akla hücum ederler. Bu gibi hevaî, vehmî ve çirkin şeylerin def’iyle uğraşan adam, o vesveselere mağlub olur. Ancak onları mağlub edip kaçırmak çaresi, müdafaayı terk edip onlar ile uğraşmamaktır. Evet arılar ile uğraşıldıkça onlar hücumlarını arttırırlar. Onlara karışılmadığı takdirde, insanı terkeder, giderler. Hem de o gibi vesveselerin, ne hakaik-i İlahiyeye ve ne de senin kalbine bir mazarratı yoktur. Evet pis bir menzilin deliklerinden semanın güneş ve yıldızlarına, cennetin gül ve çiçeklerine bakılırsa, o deliklerdeki pislik ne bakana ve ne de bakılana bulaşmaz. Ve fena bir tesir etmez”
(Haşiye): O çirkin sözler senin kalbinin sözleri değil. Çünki senin kalbin ondan müteessir ve müteessiftir. Belki kalbe yakın olan lümme-i şeytanîden geliyor. Meselâ: Sen namazda, Kâ’be karşısında, huzur-u İlahîde âyâtı tefekkürde olduğun bir halde, şu tedai-i efkâr seni tutup en uzak malayaniyat-ı rezileye sevkeder. Meselâ: Âyinenin içindeki yılanın timsali ısırmaz. Ateşin misali yakmaz. Ve necasetin görünmesi âyineyi telvis etmez.
……………………………………………………………….
11 Nisan 2019 Perşembe- 06 Şaban 1440
Mevzu: En kıymetli, en tatlı nimetlerden olan şefkatin; hem ulvi hakikatlerin açılmasına vesile olması ve hem de hayatı manevi azaba çeviren bir yakıcı ateşe dönmemesi için, Yusuf suresinin 64. ayeti sık sık hatırlanmalıdır.
-Yusuf suresi; 64. ayet..
“Yakub onlara, “Onun hakkında size ancak, daha önce kardeşi hakkında güvendiğim kadar güvenebilirim! Allah en iyi koruyandır ve O, merhametlilerin en merhametlisidir” dedi. ( Yusuf suresi; 64. ayetin meali)
————————————————————
12 Nisan 2019 Cuma-07 Şaban 1440
Mevzu: Kendimizle, aile fertlerimiz ile, akraba ve komşularımızla ve diğer insanlar ile ilgili vazifelerimizde, adaletli olmaya ve öncelik sıralamasını doğru yapmaya çok dikkat etmeliyiz.
“Ömür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur. Birbiri içinde mütedâhil daireler gibi, her insanın kalb ve mide dairesinden ve cesed ve hane dairesinden, mahalle ve şehir dairesinden ve vatan ve memleket dairesinden ve Küre-i Arz ve nev’-i beşer dairesinden tut.. tâ zîhayat ve dünya dairesine kadar, birbiri içinde daireler var. Herbir dairede herbir insanın bir nevi vazifesi bulunabilir. Fakat en küçük dairede, en büyük ve ehemmiyetli ve daimî vazife var. Ve en büyük dairede en küçük ve muvakkat, arasıra vazife bulunabilir. Bu kıyas ile -küçüklük ve büyüklük makûsen mütenasib- vazifeler bulunabilir. Fakat büyük dairenin cazibedarlığı cihetiyle küçük dairedeki lüzumlu ve ehemmiyetli hizmeti bıraktırıp lüzumsuz, malayani ve âfâkî işlerle meşgul eder. Sermaye-i hayatını boş yerde imha eder. O kıymetdar ömrünü kıymetsiz şeylerde öldürür.” ( Asay-ı Musa/Dördüncü Mesele’den)
—————————————————————
15 Nisan 2019 Pazartesi-10 Şaban 1440
Mevzu: İçinde bulunduğumuz asırda; hadiselerin manevi sebeplerine ve neticelerine ‘daha ziyade’ bakmak ihtiyacı vardır.. Niçin?
————————————————————-
16 Nisan 2019 Salı- 11 Şaban 1440
Mevzu: Gıybetten sakınmanın zor olmadığını nasıl anlayabiliriz?
-Bakara suresi; 286. ayet.
-Hucurat suresi; 12. ayet
————————————————————
17 Nisan 2019 Çarşamba-12 Şaban 1440
Mevzu: Küçük de görünse mümkün olan iyilikleri yapmaya ve hayırlı işlerimizi arttırmaya çalışmak; küçük de görünse günahlara yaklaşmamaya ve girmemeye çalışmak çok ehemmiyetlidir..
-Zilzal suresinin 7-8. ayetleri.
——————————————————
18 Nisan 2019 Perşembe- 13 Şaban 1440
Mevzu: Siyasi mevzular ile aşırı ilgilenmek, derd-i maişet, meşhur olmak hırsı; insanı, ‘manen sarhoş’ olmuş hale düşürebilir mi? Nasıl?
———————————————————-
19 Nisan 2019 Cuma- 14 Şaban 1440
Mevzu: Tevbe/istiğfar ibadetiyle ilgili olarak öncelikle hatırlanması gereken hakikatlerden bazılarını hatırlamak istersek; hangilerini hatırlamalıyız/biri birimize hatırlatmalıyız?
————————————————————-
A-Tevbe/istiğfar farz olan bir mükellefiyetimizdir.. Çünkü tevbe/istiğfarın ihmal edilmesi, ertelenmesi; günahlarda ısrar edilmesi manasına gelir… Günahlarda ısrar edilmesi; kalbdeki iman için en ciddi, en büyük tehlikelerden birisidir..
-“Büyük günah üzerinde ısrar ediyorlardı..
-Diyorlardı ki: “Biz öldükten, toprak ve kemik yığını hâline geldikten sonra mı, biz mi bir daha diriltilecekmişiz?” ( Vakıa suresi; 46-47. ayetlerin mealleri)
‘Evet günah kalbe işleyip, siyahlandıra siyahlandıra tâ nur-u imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Herbir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah istiğfar ile çabuk imha edilmezse, kurt değil, belki küçük bir manevî yılan olarak kalbi ısırıyor.’ ( Lem’alar/2. Lem’a’dan)
B-Tevbe/istiğfar; günaha olan meyli kırar..
“Demek dua ve tevekkül, meyelan-ı hayra büyük bir kuvvet verdiği gibi; istiğfar ve tövbe dahi, meyelan-ı şerri keser, tecavüzatını kırar.” ( Sözler/26. Söz-İkinci Mebhas’dan)
C-Tevbe/istiğfar; imanın inkişafına vesile olan bir ibadettir..
“-Ey iman edenler! Allah’a içtenlikle tövbe edin. Umulur ki, Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi, içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır, gider. “Ey Rabbimiz! Nûrumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla; çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter” derler.” ( Tahrim suresi; 8. ayetin meali)
“YİRMİBEŞİNCİ DEVA:
Ey hasta kardeşler! Siz gayet nâfi’ ve her derde deva ve hakikî lezzetli kudsî bir tiryak isterseniz, imanınızı inkişaf ettiriniz. Yani tövbe ve istiğfar ile ve namaz ve ubudiyetle, o tiryak-ı kudsî olan imanı ve imandan gelen ilâcı istimal ediniz. “
D-Tevbe/istiğfar; günahla yaralanan/zedelenen, sarsılan manevi cihazların; manen tamirine vesiledir..
“İşte ey ehl-i iman! Şeytanların bu müdhiş tahribatına karşı en mühim silâhınız ve cihazat-ı tamiriyeniz istiğfardır ve “EÛZÜ BİLLAH” demekle Cenab-ı Hakk’a ilticadır. Ve kal’anız Sünnet-i Seniyedir..” (Lem’alar/13. Lem’a-Dördüncü İşaret’ten/Son paragraf)
—————————————————————
22 Nisan 2019 Pazartesi- 17 Şaban 1440
Mevzu: Şeytanın; Peygamberlere de vesvese vermek teşebbüsünde bulunduğunu fakat Allah’ın inayeti ile şeytanın bu vesveselerinin Peygamberlere hiç zarar vermediğini Kur’an-ı Kerim’den öğrenmek bizi nasıl düşündürmelidir?
-Hac suresi; 52. ayet.
———————————————————-
23 Nisan 2019 Salı- 18 Şaban 1440
Mevzu: Allah’ın emriyle insana hizmet eden bütün mahlukat muazzam bir nizam ve intizama tabi olduğuna göre; insanın da başıboş bırakılmayacağını anlaması ve nefsine bu hakikati anlatması çok mu zordur?
—————————————————————
24 Nisan 2019 Çarşamba- 19 Şaban 1440
Mevzu: Namazı cemaatle kılmaya dikkat ve gayret etmek; namazını kılan mü’minin en ehemmiyetli imtihan mevzularından birisidir..
—————————————————————
25 Nisan 2019 Perşembe-20 Şaban 1440
Mevzu: ‘Dünya, dünya hayatı; insanı, nasıl aldatır’?
-Lokman suresi; 33. ayet..
———————————————————-
26 Nisan 2019 Cuma-21 Şaban 1440
Mevzu: Kelime-i tevhidin bir manası; ‘zarar ve fayda, Allah’ın izniyledir’
“Çünki;
لآَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ
kelime-i kudsiyesi ifade eder ki: Nef’ ve zarar verici ancak Allah’tır. Ve hem zarar ve nef’ de, O’nun izniyledir.” ( Nurun ilk kapısından)
————————————————————-
29 Nisan 2019 Pazartesi- 24 Şaban 1440
Mevzu: Hastalığın vazifeleri nelerdir?
“Hastalık seni tam uyandırıncaya kadar sabra çalış ve hastalık vazifesini bitirdikten sonra Hâlık-ı Rahîm inşâallah sana şifa verir.” ( Lem’alar/25. Lem’a/Beşinci Deva’dan)
—————————————————————-
30 Nisan 2019 Salı- 25 Şaban 1440
Mevzu: Şeytanda, insana zorla günah işletebilecek kuvvet olduğunu zannetmek de insanın manen ayağının kaymasına sebep olur; şeytanın şerrinden Allah’a iltica etmeyenin de ayağı manen kayar.. O halde; şeytan ile ilgili imtihanda insan nelere dikkat etmelidir?
-İbrahim suresi; 22. ayet.
-Nas suresi.