Hikmet Arayışları Ekim 2018 Konuları

01 Ekim 2018 Pazartesi- 21 Muharrem 1440

Mevzu-İktisadi, içtimai veya siyasi hayattaki daralmalarda ve genişlemelerde yani dalgalanmalarda Allah’ın iradesinin, kudretinin
ve hikmetinin yansımalarını görmemek/görememek nasıl bir manevi tehlikeye sebep olur?

————————————————————-

02 Ekim 2018 Salı – 22 Muharrem 1440

Mevzu-Başta namaz olmak üzere farz olan ibadetlerini terk eden; yüzünü yavaş yavaş tamamen dünyaya çevirmeye başlar.. İnsan yüzünü dünyaya çevirince manen hangi tehlikelere düşer?

-Meryem suresi; 59. ayet…

————————————————————-

03 Ekim 2018 Çarşamba -23 Muharrem 1440

Mevzu- İnsanın; kainattaki bütün maddi/manevi alemler ile alakası vardır.. Nasıl? Söz konusu alaka; insanı, nasıl etkiler?

————————————————————-
04 Ekim 2018 Perşembe -24 Muharrem 1440

Mevzu-Yalan söyleyen ve söylemeye devam eden bir insan; daima doğru söyleyen kainata muhalefet
etmiş ve kainat ile çatışmaya girmiş olur.. Kainat ile çatışan insanın; manen ‘sağlam yeri kalmaz’ çöker..

———————————————————-

05 Ekim 2018 Cuma-25 Muharrem 1440

Mevzu-Hediye vermek ve almakta da; ihlas ile ilgili imtihan vardır.. Nasıl?

—————————————————————-

08 Ekim 2018 Pazartesi-28 Muharrem 1440

Mevzu- Şeytan; Peygamberlere de vesvese vermek teşebbüsünde bulunmuş fakat Cenab’ı Hak, şeytanın vesvesesinden zarar görmekten Peygamberleri muhafaza etmiştir.. Bu hakikat; her bir mü’mine neleri hatırlatmalıdır?

-Hac suresi; 52. ayet

————————————————————-

09 Ekim 2018 Salı-29 Muharrem 1440
Mevzu-Bu dünya sırf lezzet almak yeri değildir..
“O, hanginizin daha güzel amel yapacağını imtihan mevzuu yapmak için
ölümü ve hayatı yaratandır. O, Aziz’dir, Ğafur’dur” ( Mülk suresi; 2. ayet)

—————————————————————

10 Ekim 2018 Çarşamba- 01 Safer 1440

Mevzu- ‘Asıl musibet ve muzır musibet; dine gelen musibettir..”
…………………………………………………………………
-‘Dine gelen musibet nedir? Misal verebilir miyiz?

Cevap: Dine gelen musibet; bir mü’minin -mesela-namazını ihmal etmesidir.
Sual: Namazını kılan bir mü’minin düşebileceği veya düşmüş olabileceği ‘dini musibet’ ne/neler olabilir?
Cevap: Namaz kılan bir mü’min;
namazın kıymetini bilmiyorsa, bilmek için gayret etmiyorsa; bu da bir ‘dine gelen musibettir’.. ( Bakınız; Maun suresi)
“4-Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki,
5 – Onlar namazlarını
ciddiye almazlar..
5 – Onlar namazlarını ciddiye almazlar.”
Soru: Namazın kıymetini bilmenin ‘öne çıkan alametleri’ nelerdir?
Cevap: Ta’dil-i erkan, müdavemet ( komada olmadığı/şuuru
yerinde olduğu müddetçe mü’minin namazını vaktinde kılması/hasta ve yolcu ise, izin verilen kolaylıklardan istifade etmesi ve fakat namazını asla ihmal etmemesi hali) ve muhafaza
gibi hallerdir.
-‘Namazı muhafaza’ nedir?
Soru: Dini musibete bir başka misal ne verilebilir?
Cevap: Gıybet yapmak..
Soru: Gıybet yapanın ‘gıybet yapmaktan daha vahim’ düşebileceği
‘dini musibet’ ne olabilir?
Cevap: Gıybet ile ilgili olarak ikaz edildiğinde, gıybet yapanın ‘ne var bunda kardeşim?’ diyerek gıybet günahını müdafaa etmesi/küçük görmesi; gıybet
yapmaktan daha vahim bir ‘dini musibettir’..
“Birinci Mes’ele: Asıl musibet ve muzır musibet, dine gelen musibettir. Musibet-i diniyeden her vakit dergâh-ı İlahiyeye iltica edip
feryad etmek gerektir. Fakat dinî olmayan musibetler, hakikat noktasında musibet değildirler. Bir kısmı ihtar-ı Rahmanîdir. Nasılki çoban, gayrın tarlasına tecavüz eden koyunlarına
taş atıp, onlar o taştan hissederler ki: Zararlı işten kurtarmak için bir ihtardır, memnunane dönerler. Öyle de çok zahirî musibetler var ki; İlahî birer ihtar, birer ikazdır ve bir
kısmı keffaret-üz zünubdur ve bir kısmı gafleti dağıtıp, beşerî olan aczini ve za’fını bildirerek bir nevi huzur vermektir. Musibetin hastalık olan nev’i, sâbıkan geçtiği gibi
o kısım, musibet değil, belki bir iltifat-ı Rabbanîdir, bir tathirdir. Rivayette vardır ki: “Ermiş bir ağacı silkmekle nasıl meyveleri düşüyor, sıtmanın titremesinden günahlar öyle
dökülüyor.”

—————————————————————

11 Ekim 2018 Perşembe- 02 Safer 1440

Mevzu- Helal dairesi geniştir, harama girmeye hiç lüzum yoktur fakat geniş olan helal daireden istifade etmek,
farz vazifelerimizi yani ‘asli işlerimizi’ unutturmamalı; farz vazifelerimize destek olmalıdır, kuvvet vermelidir..
………………………………………………………………

“..Elbette bîçare insanların ebedperest kalbini ve aşk-ı bekaya meftun olan ruhunu güldürecek, sevindirecek, meşru dairesinde ve müteşekkirane, huzurkârane, gafletsiz, masumane eğlencelerdir
ve sevab cihetiyle bâki kalan sevinçlerdir..” ( Lem’alar/28. Lem’a’dan)

12 Ekim 2018 Cuma-03 Safer 1440

Mevzu-Her an; üzerimizde, yaşadığımız yeryüzünde ve bütün kainatta, kıyametin ve
haşrin tatbikatı yapılmaktadır… Nasıl?
BEŞİNCİ HAFTA ( 2018/2019 Dönemi)

Mevzu-1-İçinde yaşadığımız cemiyette günahlara girenlerin, Allah’a isyan edenlerin işledikleri günahlardan olumsuz
etkilenmemek ve mes’ul olmamak için nelere dikkat etmeliyiz?
-Maide suresi; 105. ayet..
“-Ey iman edenler! Siz kendinizi düzeltin. Siz doğru yolda olursanız, yoldan sapan kimse size zarar
veremez. Hepinizin dönüşü Allah’adır. O zaman Allah, size yaptıklarınızı haber verecektir..” ( Maide suresi; 105. ayet)
Soru: Maide suresi; 105. ayette bahsedilen ‘hidayet üzere olmayı’
nasıl anlamalıyız?

—————————————————————

15 Ekim 2018 Pazartesi-06 Safer 1440

Mevzu-Bir vesile ile ‘fark ettiğimiz’ nimetler veya ‘yeni kavuştuğumuz’ nimetler -araba gibi- veya
‘hayatı kolaylaştıran aletler’ diye isimlendirilen nimetlere -elektrikli ev aletleri- kavuşmak; ahirete alakamızı arttırmalıdır. Böyle olmazsa; ne olur?
Cevap: Kur’an-ı Kerim’de şiddetle
sakındırıldığımız ‘dünyayı ahirete tercih etmek’ tehlikesine adım adım düşülür.
Demek ki; dünyayı ‘terk etmeyeceğiz’ fakat ahireti ‘tercih edeceğiz.. Bu farkı nasıl izah edebiliriz?

—————————————————————-

16 Ekim 2018 Salı-07 Safer 1440

Mevzu-Günahlardan korunmak ve kurtulmak gayretlerinin içinde ‘hicret’ ile ilgili manalar saklıdır.. Nasıl?

—————————————————————-

17 Ekim 2018 Çarşamba- 08 Safer 1440

Mevzu-Cenab’ı Hakk’ın her bir kulu için takdir ettiği o kula mahsus imtihan şartları o kulun en kolay değerlendirebileceği şartlardır.

—————————————————————-

18 Ekim 2018 Perşembe-09 Safer 1440

Mevzu-Kur’an-ı Kerim ile meşguliyetimize mani olan işler; Fussılet suresinin, 26. ayetinde haber verilen ‘gürültü’ gibi olur.. Nasıl?

————————————————————-

19 Ekim 2018 Cuma-10 Safer 1440

Mevzu-Namaz; hem bütün mevcudatın haklarına riayete vesile olur ve hem de mahlukat ile alakada dehşetli korkular yaşamaktan korunmaya ve kurtulmaya vesile olur..

—————————————————————-

22 Ekim 2018 Pazartesi-13 Safer 1440

Mevzu-Hırs denilen manevi hastalığın alametleri nelerdir?

—————————————————————

23 Ekim 2018 Salı -14 Safer 1440

Mevzu-Başta namaz olmak üzere oruc, zekat ve hac ibadetlerine dikkat
eden bir mü’min; cimrilik denilen dehşetli manevi hastalıktan korunur ve kurtulur..

————————————————————

24 Ekim 2018 Çarşamba -15 Safer 1440

Mevzu-Şefkat hissinin kötüye kullanılması ile doğru kullanılmasını nasıl anlayabiliriz?

—————————————————————

25 Ekim 2018 Perşembe-16 Safer 1440

Mevzu-İnad duygusunun kötüye kullanımı ve doğru kullanımı ne demektir?

“Hem meselâ: Şiddetli bir inad ile; ehemmiyetsiz, zâil, fâni umûrlara karşı hissiyatını sarfeder. Bakar ki, bir dakika inada değmeyen birşey’e, bir sene inad ediyor. Hem zararlı,
zehirli bir şey’e inad namına sebat eder. Bakar ki, bu kuvvetli his, böyle şeyler için verilmemiş. Onu onlara sarfetmek, hikmet ve hakikata münafîdir. O şiddetli inadı, o lüzumsuz
umûr-u zâileye vermeyip, âlî ve bâki olan hakaik-i imaniyeye ve esasat-ı İslâmiyeye ve hidemat-ı uhreviyeye sarfeder. O haslet-i rezile olan inad-ı mecazî, güzel ve âlî bir haslet olan
hakikî inada, -yani hakta şiddetli sebata- inkılab eder.” ( Mektubat/9. Mektup’tan)

————————————————————

26 Ekim 2018 Cuma-17 Safer 1440
Mevzu-Kur’an-ı Kerim; âdiyat perdesini yırtar.. Nasıl?
…………………………………………………………………
“İşte hikmet-i Kur’aniye, o âdiyat perdesini yırtar. O küllî,
umumî hârika mu’cizeleri ve fevkalâde nimetleri beşere ders verir; Allah’ı tanıttırır. Küllî şükür namına ubudiyete sevkeder. (Emirdağ Lâhikası- 2)

————————————————————-

29 Ekim 2018 Pazartesi -20 Safer 1440

Mevzu- Maddi/manevi temizliğe ihlas ile dikkat ve devam eden; Allah’ın muhabbetini celb eder.
-Bakara suresi; 222. ayet..

—————————————————————-

30 Ekim 2018 Salı -21 Safer 1440
Mevzu-Yeryüzünün her köşesi, kainatın her tarafı her an daima ve yeniden temizleniyor. Bu muazzam ve muhteşem temizlik; Cenab’ı Hakk’ın Kuddüs ismine işaret eder, delalet eder..

-Zariyat suresi; 48. ayet
-Temizlik; imandandır.. ( Hadis-i şerif meali)

—————————————————————

31 Ekim 2018 Çarşamba-22 Safer 1440

Mevzu-Ana/babanın çocuklarına adil davranmaları gerekir.. Çocuklara adil davranmak
denilince neler hatırlanmalıdır?