NİSAN

Nisan/2016  Hikmet Arayışları

01  Nisan  2016  Cuma  (23 Cemaziye’l  Ahir  1437)

Mevzu: Çok tehlikeli bir manevi hastalık olan  ‘ümitsiz olmak’; niçin kalpteki bir manevi hastalığa  yani imanla ilgili bir probleme işaret eder?

Mevzu ile alakalı ayet-i kerime; Yusuf suresi, 87. ayet

04  Nisan  2016  Pazartesi  (26  Cemaziye’l  Ahir  1437)

Mevzu: Kur’an-ı  Kerim’i  anlatan dini ilimler ile kainatı anlatan fen ilimleri niçin  biri birini gösterir, hakikatte aralarında bir ahenksizlik  asla olamaz?

‘Kâinat mescid-i kebirinde Kur’an kâinatı okuyor! Onu dinleyelim. O nur ile nurlanalım, hidayetiyle amel edelim ve onu vird-i zeban edelim. Evet söz odur ve ona derler. Hak olup, Hak’tan gelip Hak diyen ve hakikatı gösteren ve nuranî hikmeti neşreden odur…(Sözler/7. Söz’den)

05  Nisan  2016  Salı  ( 27  Cemaziye’l  Ahir  1437)

Mevzu: Bir mümin islamı tebliğ gayretlerinde  ‘üzerine düşen kulluk vazifelerini’  gerektiği gibi yapıp/yapmadığını gözden geçirirken hangi kıstaslara göre bu ‘gözden geçirmeyi’  yapmalıdır?

Mevzu ile alakalı ayet-i kerime; Nahl suresi, 125. ayet

06  Nisan 2016  Çarşamba (28 Cemaziye’l Ahir  1437)

Mevzu: Yapmamız gereken işleri, kendimiz tamamlayacağız/başaracağız zannettiğimizden işlerimiz zor görünüyor, halbuki işlerimizi ancak Allah’ın yardımı ile tamamlayabiliriz.

Mevzu ile alakalı ayet-i kerime; Bakara suresi, 45. ayet

07  Nisan  2016  Perşembe  (29  Cemaziye’l Ahir  1437)

Mevzu: Çok kıymetli bir ibadet olan  ‘tefekkür ibadeti’  nasıl yapılır?

‘…Bu kıymetdar hârika-i san’at olan nimetler Ehad-i Samed’in mu’cize-i kudreti ve hediye-i rahmeti olduğunu düşünmek ve derketmek fikirdir…’ (Sözler/1. Söz’den)

08  Nisan  2016  Cuma  ( 01  Receb  1437)

Mevzu: İnfak ile ilgili  ‘yapması gereken ibadet vazifesine dikkat etmeyen’; ‘kendi eliyle, kendini tehlikeye atmış olur’. Nasıl?

Mevzu ile ilgili ayet-i kerime; Bakara suresi, 195. ayet

11  Nisan  2016  Pazartesi  ( 04 Receb  1437)

Mevzu: Ecelin, ömür içinde; kıyamet vaktinin de, dünyanın ömrü içinde gizlenmesindeki hikmetler nelerdir?

Mevzu ile alakalı ayet-i  kerime; Lokman  suresi, 34.  ayet

12  Nisan  2016  Salı  ( 05 Receb  1437)

Mevzu: İnsanı; dergâh-ı İlahiyeye kamçı vurup sevkeden en keskin ve müessir saiklerden birisi, hastalıklardır..

Mevzu  ile alakalı olarak; Risale-i Nur külliyatından bir izah..

‘..Hastalık madem gafleti kaldırıyor, iştihayı kesiyor, gayr-ı meşru keyflere gitmeye mani oluyor; ondan istifade ediniz. Hakikî imanın kudsî ilâçlarından ve nurlarından tövbe ve istiğfar ile, dua ve niyaz ile istimal ediniz…’  (Lem’alar/25. Lem’a-25. Deva’dan)

13  Nisan  2016  Çarşamba ( 06  Receb  1437)

Mevzu: İnsanı, kemal-i şevk ile şükre sevkeden ve tam manasıyla minnetdar edip hamdettiren tatlı nimetler ise, başta şifalar ve devalar ve âfiyetlerdir..

Mevzu  ile alakalı olarak; Risale-i Nur külliyatından bir izah..

‘..Hâlık-ı Rahman’ın ibadından istediği en mühim iş, şükürdür..’

( Mektubat/28. Mektup-Şükür Risalesinden)

14  Nisan  2016  Perşembe  ( 07  Receb  1437)

Mevzu: ‘Hayat, vahdet ve ittihadın neticesidir. İmtizackârane ittihad gittiği vakit, manevî hayat da gider..’ (Uhuvvet  Risalesinden)

‘.Hayat-ı maneviye ve sıhhat-ı ubudiyet, adavet ve inad ile sarsılır..’ (Mektubat/22. Mektup’dan)

15  Nisan  2016  Cuma  ( 08  Receb 1437)

Mevzu: Günahlar; ‘zehirli bal hükmündedir’..

Mevzu  ile alakalı  ayet-i kerimeler; En’am  suresi, 42-44. ayetler..

18  Nisan  2016  Pazartesi  ( 11  Receb  2016)

Mevzu:  İnsanların farklı özelliklerini, hadiselere farklı bakışlarını nasıl görmeliyiz, nasıl okumalıyız?

Cevap: İnsanların farklı hususiyetlerini dikkate almamak ve hatta  farklılıkları ‘yok saymak’  cemiyette çatışmalara sebep olurken; farklılıkların  ‘insanların biri birlerini desteklemeleri için bir fırsat olduğunu görmek’, cemiyette sulhun teminine ve devamına en önemli bir vesiledir.

19  Nisan  2016  Salı  ( 12  Receb 1437)

Mevzu: Küçük-büyük ayırımı yapmadan ihtiyaçlarımızın  tamamını Allah’tan istemeliyiz; küçük-büyük ayırımı yapmadan ihtiyaçlarımızın tamamını ancak Allah’ın verebileceğini bilmek, imanın kuvvetlenmesine çok ehemmiyetli  bir vesiledir..

Mevzu ile alakalı hadis-i şerif:  ‘Sizden her biriniz; ihtiyaçlarınızın tamamını Rabbinden istesin… Hatta kopan ayakkabı bağına varıncaya kadar istesin..’ (Kütüb-i Sitte Muhtasarı/6. Cilt- sahife: 546)

20  Nisan  2016  Çarşamba (13 Receb 1437)

Mevzu: ‘Derd-i maişetle sarhoş olmak’  ne demektir?

‘İşte ey derd-i maişetle sersem olmuş ve hırs-ı dünya ile sarhoş olmuş

kardeşler! Hırs bu kadar muzır ve belalı bir şey olduğu halde, nasıl hırs yolunda her zilleti irtikâb ve haram helâl demeyip her malı kabul ve hayat-ı uhreviyeye lâzım çok şeyleri feda ediyorsunuz? Hattâ erkân-ı İslâmiyenin mühim bir rüknü olan zekatı, hırs yolunda terkediyorsunuz? Halbuki zekat, her şahıs için sebeb-i bereket ve dâfi-i beliyyattır. Zekatı vermeyenin herhalde elinden zekat kadar bir mal çıkacak; ya lüzumsuz yerlere verecektir, ya bir musibet gelip alacaktır.. (Mektubat/22. Mektup’tan)

21  Nisan  2016  Perşembe  (14 Receb  1437)

Mevzu: ‘İslam; kolaylık dinidir’  hakikatini nasıl anlamalıyız?

Mevzu ile alakalı ayet-i kerime; Bakara suresi, 185. ayet

22 Nisan 2016  Cuma  ( 15 Receb 1437)

Mevzu: Hastalığın en mühim ‘vazifelerinden birisi’; insanı  vahşete ve merhametsizliğr sevkeden  istiğnadan  kurtarmasıdır..

Mevzu ile ilgili ayet-i kerime; Alak suresi, 6-8. ayetler…

25  Nisan  2016  Pazartesi  ( 18  Receb 1437)

Mevzu: Akıl; hakimiyetin tecellileri ile gıdasını alır.

‘..insanın nefsi, rahmaniyetin cilveleriyle, kalbi de rahîmiyetin tecelliyatıyla nimetlendikleri gibi; insanın aklı da hakîmiyetin letaifiyle zevk alır, telezzüz eder..’ (Şualar)

26  Nisan  2016  Salı  ( 19  Receb  1437)

Mevzu: ‘.. Namaz; savm, hac, zekat ve sair hakikatları hâvi olduğu gibi, idrakli ve idraksiz mahlukatın ihtiyarî ve fıtrî ibadetlerinin nümunelerine de şamildir.’

Namazın;  ‘sair hakikatleri içine alması’  ne demektir?

………………………………………………….

‘…Evet nasılki Fatiha Kur’ana, insan kâinata fihristedir; namaz da hasenata fihristedir. Çünki namaz; savm, hac, zekat ve sair hakikatları hâvi olduğu gibi, idrakli ve idraksiz mahlukatın ihtiyarî ve fıtrî ibadetlerinin nümunelerine de şamildir. Meselâ: Secdede, rükû’da, kıyamda olan melaikenin ibadetlerini, hem taş, ağaç ve hayvanların o ibadetlere benzeyen durumlarını andıran bir ibadettir…’ (İşaratü’l  İ’caz’dan)

27 Nisan 2016  Çarşamba ( 20 Receb 1437)

Mevzu: Büyük günahları; kalbinde iman olduğu halde, kalbi nefsine mağlup olduğu için işleyen, ‘günahkar bir mü’min’ olmak vasfını muhafaza ederken; büyük günahları, serbest işleyip istiğfar etmeyen ve aldırmayanlar, Kur’an-ı Kerim’de tarif edilen imanı kaybetmiş olurlar..

Mevzu ile alakalı ayet-i kerimeler; Nisa suresi, 136-137. ayetler.

28 Nisan 2016 Perşembe  (21 Receb 1437)

Mevzu: Bazı ağaçlar, bazı yıllarda  meyve verirken; bazen bütün maddi şartlar ve sebepler uygun olduğu halde hiç meyve vermemesi bizlere neyi hatırlatmalıdır?

‘..Ekser yerlerde bir kısım meyvedar ağaçlar bir sene meyve verir, yani rahmet hazinesinden ellerine verilir, o da verir. Öbür sene, bütün esbab-ı zahiriye hazırken meyveyi alıp vermiyor..’ (Sözler/16. Söz-Küçük bir zeyilden)

29  Nisan 2016  Cuma ( 22 Receb 1437)

Mevzu: Lokman  suresinin 34.  ayetinde  bahsedilen  ‘muğayyebat-ı hamseden’  yani  ‘beş bilinmeyen şeyden  birisi  de; hiç kimsenin, yarın ne kazanacağını, yani ‘maddi/manevi rızkını’  bilemeyeceği, hususudur…

……………………………………………….

Mevzu ile alakalı ayet-i kerime; Lokman suresi, 34. ayet

………………………………………………….

Mevzu ile alakalı soru..

1-Rızık yani  mahlukatın rızkının dağıtılması ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, güneşin hareketleri  gibi düzenli  olduğu halde; ehemmiyetli bir hikmet için, zahir nazarda mübhem ve gayr-ı muayyen tevehhüm edilir, yani  ihtiyaç sahiplerinin rızıklarının dağıtımına   dikkatli bakılmadığında ‘tesadüfe bağlıymış’ zannedilir…

Soru: İhtiyaç sahiplerinin rızıklarının dağıtımınındaki düzenin  ‘güneşin hareketleri gibi’ kolay bir  şekilde anlaşılacak tarzda olmamasındaki, ‘yağmurun indirilmesindeki düzeni görmek gibi’ ancak özel bir  dikkat ile fark edilebilmesinin  EHEMMİYETLİ  HİKMETİ  NEDİR?

…………………………………………………..

Mevzu ile alakalı olarak; Risale-i Nur külliyatından okunabilecek yer/yerler..

1- Şualar/15. Şua’dan, mevzu ile alakalı yer..